Buurtbudget-bezwaar december, hoorzitting pas eind juni!?

Deze week hoorde Hart voor de Kbuurt dat de hoorzitting van de bezwarencommissie  over het begin december 2022 ingediende bezwaar pas eind juni 2023 zal plaatsvinden . Dat is meer dan 7 maanden na indiening van het bezwaar tegen de beschikking www.bit.ly/beschikkingdeelsverlenen van buurtbudget model C plan ”SamenSterker” van de Kbuurt, welke beschikking in november 2022 werd ontvangen, na 20 weken wachten op dat besluit. 

In december 2022 werd bewaar ingediend

Stichting Hart voor de K-buurt diende in december 2022 een officieel bezwaar ( https://1104enzo.nl/officieel-bezwaar-vanuit-k-buurt-tegen-deels-verlenen-buurtbudget/) in. Normaal staat er een termijn van 8 weken doorlooptijd voor een hoorzitting door een bezwarencommissie.  Hart voor de K-buurt ontving keurig bevestiging van ontvangst van het bezwaar, maar daarna bleef het stil, ondanks meerdere emails vanuit Hart voor de Kbuurt dit voorjaar. ( in het kader van transparantie naar de buurt: www.bit.ly/correspondentiebezwaar heeft de email conversaties) Afgelopen week kon pas en afspraak gemaakt om eind juni gehoord te kunnen worden door de bezwarencommissie. Hart voor de K-buurt is penvoerder voor de buurt in deze subsidie.

Besluit nemen duurde al 20 weken

Deze enorme vertraging volgt op een al zeer lange (onrechtmatig lange?)  lange periode van maar liefst 20 weken waarin maar geen besluit werd genomen door het stadsdeel over het ingediende plan. Het plan ( https://1104enzo.nl/brede-steun-voor-k-buurt-buurtbudget-plan/) werd keurig op 30 juni, voor de deadline van 1 juli 2022 ( https://1104enzo.nl/deadline-buurtbudgetten-1juli/ ) ingediend. Een besluit over dat  plan van de kant van stadsdeel duurde zo lang dat  bestuur van Hart voor de K-buurt eind 2022 via een brief www.bit.ly/briefinzakekbuurtbudget  aan het stadsdeel ongeveer gesmeekt heeft een besluit te nemen en een beschikking te sturen zodat er iig een grond voor een bezwaar zou kunnen ontstaan. Niet verwacht werd dat ook die bezwaartermijn belast zo belast zou worden met procesobstakels en vertragingen.

Dreiging om nu knijp te lopen met uitgeven

Voor de K-buurt is dit een groot probleem omdat de subsidiabele termijn van deze subsidie loopt tot 10 december 2023; de tijd voor uitgeven van de buurtbudget middelen eindigt dus op 10 december 2023, voor die datum moet het geld uitgegeven zijn, anders gaat het terug naar de algemene middelen van de Gemeente.

In september 2022 werd getracht, tevergeefs, het proces te versnellen

Bij indienen van het buurtplan op 31 juni 2022 werd nog toegezegd, en dus verwacht, dat een besluit binnen 8 weken na indienen zou volgen, waarna de buurt aan de slag zou kunnen. Dat dat langer ging duren zette de buurt in september 2022 er toe aan om in te spreken bij de stadsdeelcommissie om toch alvast wat gelden vrij te kunnen maken voor de activiteiten zoals die in september gepland stonden.  Op de dag van het inspreken werd een toezegging gedaan door Hoofd Democratisering om het grootste deel van het budget vrij te geven. Deze toezegging werd door Hart voor de Kbuurt benoemd in het inspreken (  https://1104enzo.nl/buurt-spreekt-in-bij-stadsdeelcomm-over-behandeling-buurtbudgetplan/) waardoor de angel uit de inspraak was. De dag na het inspreken werd de toezegging, hoewel eerder per email bevestigd, van tafel gehaald door Hoofd Democratisering en was de buurt terug bij af en kon niet in september 2022 gelden uitgeven en moest gewacht worden op een besluit via een beschikking, welke dus pas 20 weken na indienen plan ontvangen werd.

De vertraging van 20 weken besluitvorming zou meerdere redenen kunnen hebben

Het was pas later dat het kwartje voor velen viel dat dat de vertraging in de behandeling wel eens een relatie zou kunnen hebben met de ambtelijke wens dat een Stichting in Kortvoort, ooit als een idee aangereikt vanuit stadsdeel opgericht door de wijkcentra daar, ook een eigen alternatief plan zou kunnen indienen in plaats van samen te werken met het plan van de buurt.

Dat kwartje viel bij velen toen bleek dat deze stichting vele weken na de deadline nog in staat gesteld werd een plan in te dienen,Een communicatie in een technische sessie aan de stadsdeelcommissie in september 2022 hinte daar al naar.  elk plan ook nog eens deels werd gehonoreerd ten koste van het buurtplan (zie https://1104enzo.nl/officieel-bezwaar-vanuit-k-buurt-tegen-deels-verlenen-buurtbudget/ ) Voor de goede orde: De buurt neemt de mensen betrokken bij de stichting echt niets kwalijk, die doen toch echt hun best op aanreiken van stadsdeel. Dat kwam ook zo ter sprake op de buurtbijeenkomst van 15 november 2022 https://youtu.be/SEQqJ_qoC8w?t=842 )

 

Raadsadres ook al onbeantwoord

Zulke stadsdeel manoeuvres werden eerder dat jaar, februari 2022, voorzien door enkele bewoners in Kortvoort die een raadsadres indienden ( https://1104enzo.nl/raadsadres-inzake-kortvoortvooruit-op-de-agenda-van-de-gemeenteraad/ )  bij de gemeenteraad . Het raadsadres is nooit beantwoord, ondanks, of misschien wel dankzij dat de beantwoording van dit raadsadres in handen van Stadsdeel Zuidoost werd gelegd. Bewoners in Kortvoort wachten nog steeds op antwoord. Het onbeantwoorde raadadres  kwam nog wel ter sprake in het inspreken van bewoners in november 2022 in de stopera: https://1104enzo.nl/bewoners-k-buurt-geven-sterk-signaal-in-stopera-nav-negatief-buurtbudgetbesluit-stadsdeel/  maar ook dat heeft nog geen voor bewoners bevredigend vervolg gekregen.

Schade 

Door al deze deze proces obstakels wordt een groot deel van het budget model c nu bijna een jaar opgehouden. Er is tot nu toe 31 % vrij gegegeven, 69% is nog niet vrijgegeven of onnodig belast met administratieve  lasten (https://1104enzo.nl/tussenstand-behandeling-buurtbudget-k-buurt-na-20-weken-31procent-akkoord-69procent-nog-niet/ ) Met name voor bijvoorbeeld Kikkenstein’s plan ‘’de bruisende flat’ is dat extra belastend, Juist nu zijn dit soort gelden nodig voor cohesie en support  met de huidige Rochdale stookkosten issues waar veel bewoners onder lijden. Of dit een afweging is geweest bij het zo naar achter duwen van de datum van de hoorzitting is niet bekend.

Het kan ook anders

Dat al die extra administratieve lasten rondom het buurtbudget onnodig zijn werd Hart voor de K-buurt en ambtenaren van stadsdeel Zuidoost uitgelegd door ambtenaren van Stadsdeel Oost en Stadsdeel Zuid die op 7 oktober 2022 met hun collegae van Zuidoost bij Hart voor de Kbuurt bij elkaar kwamen om de buurtaanvraag door te nemen en met elkaar te spreken over hoe je anders met subsidies en aanvragen en verantwoordingen om kunt gaan dan in Zuidoost vaak gebeurt en om te proberen het toekenningsproces te versnellen.  Dit is een compilatie van die leersessie https://youtu.be/YkttzAFF5W

https://youtu.be/YkttzAFF5W

Wat voor soort overheid, als dit het ‘democratiseringsproces’ is?

De burgemeester zegt het zo vaak zo mooi. Een overheid die naast de burger gaat staan. Die niet vanuit wantrouwen handelt. Die niet alles bureaucratisch probeert dicht te timmeren Tegelijk is er nog een lange weg te gaan als op elke millimeter tegenwind zoals hierboven beschreven wordt ervaren op een proces wat juist bewonersinvloed en – eigenaarschap zo moeten helpen vergroten.  Hopelijk mag dit proces en de ontleding ervan tot leren en verandering leiden.

Foto juli 2022: buurt geeft draagvlak aan voor plan ”SamenSterker” www.bit.ly/kbuurtbudgetplan 

NASCHRIFT

Inmiddels eind septempber 2023, nog steeds geen uitslag.

Eén reactie op “Buurtbudget-bezwaar december, hoorzitting pas eind juni!?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *