Wat is 1104enzo?

Al ruim 11 jaar (sinds december 2011) vervult de buurtsite een niet meer weg te denken rol in het informeren van bewoners van de K-buurt en omgeving in Amsterdam Zuidoost. Het is een onafhankelijke, frisse site met veel eigen berichtgeving. De redactie bestaat uit buurtbewoners die de ontmoetingsfunctie van het in 2012 gesloten buurthuis digitaal wilden voortzetten. In 2019 is  het voormalige Kantershofenzo.nl een samenwerking aangegaan met Hart voor de K-Buurt voor een nog breder gedragen buurtblog en werd de naam 1104enzo.nl

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws en evenementen uit je buurt? Meld je dan aan via de site (onder het kopje Nieuwsbrief) en volg ons ook op Facebook: HartvoordeKbuurt

Meedoen? Schrijven, fotograferen of meedenken? Neem dan contact op met HartvoordeKbuurt: hartvoordekbuurt@gmail.com of mail naar: redactie@1104enzo.nl

Vereisten voor kopij: gewoon platte tekst zonder opmaak, en liggend beeld, anders past het niet in het frame, van rond de 1 MB. Minder dan dat (kb) wordt wazig.

Redactie/statuut

Algemeen uitgangspunt

De redactie neemt in principe alleen informatie (incl. fotomateriaal en/of advertenties) op die/dat speciaal en van belang is/zijn of zal worden voor de bewoners van de K-buurt, of Amsterdam Zuidoost.
Informatie die daarnaast voor elke Nederlander van belang is nemen we in principe niet op, tenzij gewenst bij een bepaald artikel en/of als link/verwijzing voor meer foto’s, informatie en eventueel persoonlijk abonnement op bijv. toezending van een Nieuwsbrief e.d.

Redactiestatuut

1.    Informatie/bijeenkomsten met een politiek of religieus karakter
De redactie neemt geen berichten of reacties op met een uitgesproken enkelzijdig politiek of religieus karakter. We bekijken per situatie of we er wel/geen aandacht aan zullen besteden. De redactie behoudt zich het recht voor te lange bijdragen in te korten of de auteurs te vragen deze in te korten.
Bij twijfel over plaatsing wordt met de redactieleden overlegd.
2.    Teksten waarin op een negatieve manier wordt gesproken over personen (met name genoemd) nemen we niet op.
3.    Hoe gaan we om met teksten die in de pers verschijnen en (voor een deel) over de K-buurt gaan?
Deze teksten kunnen we zelf signaleren of kunnen worden aangeleverd door bewoners. We besluiten om hierover in overleg een standpunt te bepalen, steeds als zich een concrete zaak voordoet.
Teksten uit andere media overnemen doen we zo min mogelijk, we kunnen wel verwijzen naar bestaande teksten van deze media (als ze op internet staan).
4.    Links naar andere sites
We maken links naar andere sites die specifiek zijn voor de K-buurt of Zuidoost. Algemene sites nemen we – in principe – niet op bij de links. We kunnen dat wel doen bij een bepaald artikel (dat is dan een tijdelijke link, zolang deze tekst op de site staat).
5.    Reacties
Plaatsen we in principe altijd daarbij in acht nemend wat daarover in de specifiek genoemde artikelen in dit Redactiestatuut is vermeld, c.q. afgesproken, tenzij de inhoud enkel en alleen maar scheldpartijen zijn of klachten over met name/toenaam genoemde buren/personen/overheidspersoneel. Anonieme teksten worden niet geplaatst. Wanneer een discussie blijft doorgaan – zonder dat er nieuwe argumenten worden gebruikt en/of daaraan toegevoegd– dan beëindigen we dit.
We noteren/publiceren dit ook op de site: ‘De discussie is hiermee gesloten’.
6.     Informatie over zelfdoding /overlijdensberichten
Nemen we in principe niet op (conform beleid bij politie en pers). Alleen wanneer nabestaanden zelf het initiatief nemen en daarvoor een verzoek indienen dan kan het wel. We vermelden dan altijd dat de informatie is opgenomen op verzoek van de nabestaanden.
7.    Informatie vanuit (overige) organisaties (bijv. Aktiegroep Gaasperdammerweg)
We verwijzen daarbij zoveel mogelijk naar hun eigen sites. Wanneer personen namens een organisatie kopij opsturen met de vraag die te plaatsen, checken we altijd of deze informatie juist is. Bij aarzelingen en/of twijfel nemen we die informatie niet op.
8.     (Commerciële) Advertenties
We nemen in overleg betaalde advertenties op. De adverteerder moet wel een relatie/belang hebben met de K-buurt en/of Amsterdam Zuidoost.
9.   Wijzigingen, c.q. aanvullingen
Op grond van voortschrijdend inzicht en/of omstandigheden blijft het mogelijk
bovenstaande redactie van de genoemde artikelen aan te passen, c.q. te
wijzigen. Dit geschiedt dan in gezamenlijk overleg met de redactieleden.
10.     Klachten, problemen en vragen
Klachten over wat wij als redactie op de site doen met zaken
Per klacht overleggen we als redactie of en wat we hiermee moeten doen. In principe zetten we die niet op de site, tenzij …

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website, t.w. XXX gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle op de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.