Officieel bezwaar vanuit K-buurt tegen deels verlenen buurtbudget

Hart voor de K-buurt heeft een officieel bezwaarschrift ingediend tegen de beschikking deels verlenen buurtbudget’ www.bit.ly/beschikkingdeelsverlenen van stadsdeel Zuidoost op het in de zomer op tijd en in volledigheid en met maximaal aantoonbare draagvlak https://1104enzo.nl/brede-steun-voor-k-buurt-buurtbudget-plan/  ingediende buurtbudgetplan  ‘SamenSterker’ . Deze beschikking vanuit stadsdeel kwam nadat het bestuur van Hart voor de Kbuurt in november aan stadsdeel na 20 weken wachten had gevraagd eindelijk eens in ieder geval een besluit te nemen en te communiceren https://1104enzo.nl/bestuur-hvdk-stuurt-stadsdeel-brief-inzake-buurtbudget/ 

 

Bij de aankondiging van de buurtbudgetten in december 2021 werd Hart voor de Kbuurt door het Dagelijks Bestuur aangehaald als voorbeeld voor andere buurten in Zuidoost, om tot zelforganisatie over te gaan en als bewoners zo een betere positie tov de gemeente te kunnen innemen: https://youtu.be/KO8Y2gQId8Y

 

In de ambtelijke uitvoering van de buurtbudgetten implementatie sindsdien wordt het zelfs ( of misschien juist wel?) Hart voor de K-buurt moeilijk gemaakt om de werkwijze die in de K-buurt zo succesvol is gebleken, met het buurtbudget ook echt te nemen en te verbeteren via het concept van ‘SamenSterker’.  In een eerder stadium werd hierover door de buurt ook al ingesproken in de stadsdeelcommissie https://1104enzo.nl/buurt-spreekt-in-bij-stadsdeelcomm-over-behandeling-buurtbudgetplan/ en de raadscommissie Democratisering is op de hoogte gebracht over de gang van zaken https://1104enzo.nl/bewoners-k-buurt-geven-sterk-signaal-in-stopera-nav-negatief-buurtbudgetbesluit-stadsdeel/ .

Het bezwaarschrift is inmiddels ontvangen en in behandeling genomen, zo heeft de gemeente laten weten.

Het bezwaarschrift luidt als volgt

Geachte, 

Stichting Hart voor de K-buurt maakt bezwaar tegen het bovengenoemde besluit   [Red www.bit.ly/beschikkingdeelsverlenen ] van 15 november 2022.

Hieronder zullen wij ons bezwaar toelichten. Daar waar nodig kunnen wij onderliggende stukken produceren die ons bezwaar ondersteunen. 

1 Onze datum van indienen dient 30 juni 2022 te vermelden

Als ontvangstdatum van onze subsidieaanvraag wordt de datum van 21 oktober genoemd. Dat is onjuist. Onze aanvraag is op 30 juni 2022 ingediend per subsidieportaal buurtbudgetten en per email bevestiging daarvan verzonden, immers de deadline voor het aanvragen van deze subsidie was gesteld op 1 juli 2022 (Zie regeling buurtbudgetten en https://1104enzo.nl/deadline-buurtbudgetten-1juli/ ). Omdat het subsidieportaal buurtbudgetten van het stadsdeel niet op orde was is het plan later nogmaals op verzoek van het stadsdeel alsnog via het stedelijke subsidie portaal ingediend, daar komt de  datum 21 oktober  kennelijk vandaan. 

2  Het volledige bedrag van 96.000 dient toegekend te worden, geen korting van 10.000

Als er onvoldoende samenwerking is, dan ligt dat niet aan ons 

Wij ontvangen een lager bedrag dan was aangevraagd omdat er volgens de beschikking “er onvoldoende samenwerking tot stand komt met een organisatie in de wijk Kortvoort, ondanks de pogingen van de gemeente om deze samenwerking op gang te krijgen”. 

  • Welke hoeveelheid samenwerking voldoende is hebben wij niet gedefinieerd gezien. 
  • Van onze kant is wel, aantoonbaar, van alles gedaan om tot samenwerking te komen. In de aanloop naar onze aanvraag voor het buurtbudget heeft onze stichting Hart voor de Kbuurt op verschillende momenten, tijden en plaatsen bijeenkomsten gehouden in de buurt. De stichting Kortvoort Vooruit is hiervoor telkenmale uitgenodigd en soms ook gekomen. Alleen hebben zij  geen input geleverd om deel te nemen in deze aanvraag. Van deze momenten zijn uitnodigingen en verslagen beschikbaar o.a. de voor een ieder toegankelijke website van onze stichting. [Red: zie bijvoorbeeld https://1104enzo.nl/bewoners-kortvoort-in-hrholst-bijeen-om-buurtplannen-te-bespreken/ ]
  • Er is van onze kant regelmatig en constructief contact met diverse bestuursleden van de Stichting KortvoortVooruit
  • Op een bijeenkomst met deze stichting Kortvoort Vooruit 9 juni 2022 op stadsdeel in aanwezigheid van de stadsdeeldirecteur heeft een van de bestuursleden van Kortvoort Vooruit aangegeven dat juist van hun kant geen samenwerking wordt gewenst.
  • Als Hart voor de Kbuurt 10.000 euro gekort zou worden vanwege een vermeend samen werkings deficiëntie, is het dan niet zo dat van de Stichting Kortvoort Vooruit tenminste dezelfde standaard verwacht mag worden? Hart voor de Kbuurt  kan aantonen vele malen de hand te hebben uitgereikt en dat het omgekeerde niet het geval was. Externe partijen daarvoor door stadsdeel ingehuurd als procesbegeleider kunnen dit staven

Geen middeling van meerdere plannen

Er wordt in de beschikking verwezen naar twee plannen die zijn ingediend voor Kortvoort. Op zich lijkt dat juist. Alleen het plan voor Kortvoort van de stichting Kortvoort Vooruit is ver na de deadline van 1 juli door deze stichting ingediend. Het lijkt ons dan ook onjuist en in strijd met de regelgeving om dit plan alsnog in de beoordeling mee te nemen. Zoals eerder geschetst heeft deze stichting net als vele andere initiatieven uit Kortvoort voldoende gelegenheid gehad om in het gezamenlijke plan te participeren of, indien ze niet daarin de samenwerking wilden aangaan, een eigen plan in te dienen voorafgaand aan diezelfde deadline.


De beide plannen zijn gewogen en de uitkomst is nu een middeling van het aangevraagde budget voor de wijk Kortvoort. Om meerdere redenen vinden wij dit onjuist.

 

Deadline 1 juli 2022 van toepassing verklaren op alle in K-buurt  ingediende plannen

Het plan van Kortvoort Vooruit is te laat ingediend, na 1 juli.  In dit kader is van belang dat in diverse andere buurten van Zuidoost uitstel van de deadline 1 juli is gegeven op grond dat in die buurten geen enkel plan op die deadline was ingediend. In die buurten van Zuidoost waar wel één of meerdere plannen voor de deadline was ingediend, zoals in K-buurt was de deadline een harde deadline. Dit is door de stadsdeeldirecteur zo aan ons en aan zijn medewerkers gecommuniceerd. 

 

Het andere plan is geen plan zoals de verordening buurtbudgetten vraagt

De verordening schrijft voor dat het DB de deelnemende buurten gebieden bepaald. Het DB heeft een verdeling gemaakt van Zuidoost waarin K-buurt een van die gebieden is. Het doel is om op dat niveau tot sterkere organisatievorming van bewoners te komen.  Plannen moeten hele buurten van deze voor buurtbudgetten gedefinieerde buurten omvatten. Kortvoort is niet zo’n buurt. K-buurt is de korrelgrootte voor in te dienen plannen.

De andere stichting is geen bewonerscollectief maar een organisatie opgericht vanuit een aantal andere maatschappelijke organisaties in de wijk. Met als doelstelling volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van deze stichting: 

”Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het sociaal –pedagogisch klimaat van de jongeren in de wijk Kortvoort,  het ondersteunen van jongeren alsmede hun ouders en verzorgers op het gebied van educatie”

Het andere plan [Red:  www.bit.ly/plankortvoortvooruit ] kent een hoog gehalte aan samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in plaats van tussen bewoners zelf organisaties en valt volgens ons ook daarmee buiten deze subsidie regeling die specifiek bedoeld is om bewoners zelf in kracht te zetten.

KortvoortVooruit heeft niet de door het gemeentelijk team aangereikte proces en gevraagde transparantie gevolgd . Zo werd vooraf  aan het indienen gevraagd om jezelf kenbaar te maken op een gemeentelijke website zodat anderen van je bestaan zouden weten. Dit is alleen door Hart voor de K-buurt gedaan. 

 

Behandeling / toetsing van alle plannen volgens de verordening Buurtbudgetten https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR666637

Leg de ingediende plannen naast elkaar en beoordeel ze volgens het afwegingskader

De verordening buurtbudgetten voorziet er specifiek in dat meerdere plannen uit een buurt -zoals per buurt korrelgrootte gedefinieerd – vooraf de vastgestelde deadline zouden kunnen worden ingediend. De verordening  voorziet erin dat die plannen vervolgens naast elkaar gelegd worden en er een rangschikking wordt gemaakt (art 7 lid 3) .  Vervolgens wordt op basis van die rangschikking  1 plan gekozen.  Dit borgt dat er een plan komt waar bewoners de regie in hebben en er niet een plan tot stand komen wat een samenstelling is van meerdere plannen volgens de wenselijkheid van de overheid. Het hele doel van deze buurtbudgetten is immers dat bewoners zelf de regie moeten kunnen nemen en hebben. 

3 Geen afhankelijkheid van goedkeuring van een externe partij

Een volgend bezwaar uit deze beschikking richt zich op ‘Buurtbrede senioren organisatie en samenwerking’ voor een bedrag van € 1000,00. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat er overleg met woningstichting Rochdale moet zijn. Dit lijkt ons een voorwaarde niet passend binnen de regeling over buurtbudgetten. Woningstichting Rochdale is de verhuurder van één van de seniorencomplexen en heeft o.i. niets te maken met het oprichten van een buurt brede senioren organisatie of hoe bewoners zich organiseren.

4 Te lange behandeltijd

Voorts richt ons bezwaar zich op de lange besluitvormingsprocedure die de gemeente heeft gehanteerd bij het toekennen van deze aanvraag. Onze aanvraag is zoals eerder gesteld voor 1 juli ingediend. Een behandeltermijn van 6 weken, was op dat moment volgens de gemeentelijke website van  toepassing.  Pas na indienen op 30 juni 2022  werd deze termijn verlengd tot  8 weken.  De algemene subsidie verordening ASA voorziet er wellicht in dat er nog een extra 4 weken genomen kan worden. Dat is maximaal 12 weken. Toch ontvingen we pas na 20 weken de beschikking.
In combinatie met het alsnog toelaten van de aanvraag van de stichting KortvoortVooruit laadt de overheid hier de verdenking op zich dat de besluitvorming op onze aanvraag is vertraagd om de andere ‘partij’ alsnog in een positie te zetten om deel te kunnen nemen aan
deze subsidieronde. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een betrouwbare overheid die participatie en transparantie hoog in het vaandel heeft staan met een regeling die als doel specifiek heeft bewoners zelf de regie te geven.

5 Onnodige administratieve belasting 

Voorts richt het bezwaar zich erop dat 4 tussentijdse rapportages worden gevraagd wat zich niet verhoudt met het doel van deze regeling . Het is ons bekend uit contacten op ambtelijk niveau met andere stadsdelen [Red: op 7 oktober 2022 was er een bijeenkomst over de behandeling van het HvdK buurtbudgetplan waar ook ambtenaren uit Amsterdam Oost en Amsterdam Zuid aan tafel waren] dat dit ook anders kan en niet persé noodzakelijk is. In de afgelopen jaren hebben wij bewezen dat onze plannen en afrekeningen altijd volledig zijn geweest en ook door het stadsdeel / gemeente zijn geaccepteerd. 

Eén reactie op “Officieel bezwaar vanuit K-buurt tegen deels verlenen buurtbudget”

  1. Aan allen, Compliment voor het doorwrochte bezwaarschrift inzake eventuele korting buurtbudget Hart voor de K-buurt. Wát fijn dat er bewoners zijn die zo illustratief e.e.a. kunnen produceren. Daarnaast, de juiste links etc.etc. Écht, prima werk en héél jammer dat het op deze wijze nodig is! Hou vol, succes met de beste wensen for all of you in 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *