Tussenstand behandeling Buurtbudget K-buurt na 20 weken: 31% akkoord, 69% nog niet

Eind vorig jaar werden voor alle buurten een buurtbudget neergezet, in Zuidoost specifiek om per buurt een buurtplatform in kracht te helpen zetten of sterker te maken , de zelf-organisatie van bewoners en collectief optreden te bevorderen om zo bewonersinvloed te vergroten, een beetje positie tav de overheid  te kunnen nemen die immers, vaak onbedoeld, maar toch, vaak als monopolist opereert. Zie deze video over het doel van bij de zuidoost brede Kick-off van buurtbudgetten op 8 dec 2021 (zolang zijn we dus al bezig) https://youtu.be/KO8Y2gQId8Y

 

Hart voor de Kbuurt is breed en diep aan de slag geslagen, eerst een verkenningsronde door de buurt over het proces, daarna een buurt brede kick-off op 23 feb met een transparant proces online waar iedereen ideeën en plannen kon indienen https://1104enzo.nl/k-buurt-verbeter-plan-indienen/ , ging ook de wijken in en deelde zoveel mogelijk alles met de hele buurt transparant ( https://1104enzo.nl/category/actueel/buurtverbetering-en-budget/ ) 30 juni 2022, keurig voor de deadline van 1 juli, (https://1104enzo.nl/deadline-buurtbudgetten-1juli/) diende Hart voor de K-buurt, na uitgebreide consultatie met en met veel kennis over de buurt, een buurtplan in vanuit de coalitie die het brede samenwerkende netwerk in de buurt is dat onder de noemer Hart voor de Kbuurt samen bezig is de buur beter te maken. Op het buurtberaad van  7 juli toonde de buurt  brede steun en draagvlak voor plan en aanpak.https://1104enzo.nl/brede-steun-voor-k-buurt-buurtbudget-plan/ 

 

Minder steun werd sindsdien bij de behandeling van het buurtplan door stadsdeel ondervonden. Bij indienen 30 juni stond een behandeltermijn van 6 weken op de gemeentelijke website. Inmiddels zitten de buurt in week 20. 

 

Begin september sprak de buurt al in bij de stadsdeelcommissie https://1104enzo.nl/buurt-spreekt-in-bij-stadsdeelcomm-over-behandeling-buurtbudgetplan/  of in ieder geval een deel van het budget naar voren zou kunnen en uitgekeerd worden zodat met dat wat in ze zomer nog gedaan zou willen worden, aan de slag  gegaan kon worden. Op de middag vooraf het inspreken ontvingen we daar ambtelijk een toezegging voor, waardoor we enig positief nieuws konden melden bij de stadsdeelcommissie, als ware de kou uit de lucht. Echter niets bleek minder waar,  de dag na het inspreken werd de toezegging van de dag ervoor al weer teniet gedaan en bleek deze niets waard, anders dan dat het stadsdeel de angel uit het inspreken wist te halen die avond er voor af door de buurt een verhaal met ook positieve elementen te laten spreken. De bewoners voelden zich pootje gelicht en hebben zich in allerlei bochten gewrongen, overigens ook samen met diverse ambtenaren, en alle lof en hulde aan hen, om nog iets van de week van 1104 mogelijk te maken.

Op 21 sept kwam een eerste reactie in de vorm van vragen vanuit stadsdeel. Die vragen gaven reden om te twijfelen of de aanvraag behandeling wel  in lijn is met de doelstellingen van het budget: ‘’bewoners de regie’’. Zo was er op een totale aanvraag van een 96.000 euro, bij een bewoner aanvraag voor 500 euro voor een digitaal foto lijstje  de ambtelijke vraag ’of we de selectiecriteria willen opstellen een aanleveren voor de foto’s die daarop getoond gaan worden’. We weten dat deze vraag serieus vanuit de beste bedoelingen gesteld werd, juridisch zal ook het ongetwijfeld mogen, maar je slaat het bewonersinitiatief dood, de motivatie zakt mensen in de schoenen. Bewoners werken niet op die manier. een ambtelijk apparaat werkt op die manier. Bewoners werken door dingen te doen voor de buurt, voor anderen, waar ze energie van krijgen, waar  hun motivatie ligt en sturen dan bij op basis van ervaring. Hun motivatie ligt niet in het vooraf uitputtend beschrijven van hoe vierkant  tomaatjes zullen zijn.

 

Deze werkwijze – van alles in en via plannen en project carrousellen proberen vooraf dicht te timmeren vanuit wantrouwen wat enorme bureaucratie oplevert, vraagt extra capaciteit  aan zowel bewoners kant (die niet opschaalbaar is)  als aan ambtelijke kant. Het lijkt wel bureaucratisering in plaats van democratisering en vanuit empowerment te werken, adaptief werken omarmen en vanuit menskracht en organisatiekracht denken.  

 

Daarom vond 7 oktober een sessie plaats bij Hart voor de Kbuurt, op video vastgelegd om zo als aanvraagbehandeling te kunnen dienen,  om met ambtenaren democratisering Zuidoost om de tafel te gaan zitten en door de hele buurtbudget aanvraag K-buurt heen te lopen, met daarbij ook ambtenaren uit andere delen van de stad Amsterdam aan tafel, uit Amsterdam Oost en Amsterdam Zuid. Daar worden aanvragen anders behandeld dan ‘’Schrijf vooraf een plan wat tot in de puntjes vooraf alles vastlegt  dan controleren we later of je dat plan goed hebt uitgevoerd’’ omdat men weet dat het in een buurt zo niet werkt waar steeds van alles aan de hand is in een jaar. Het KAN ook anders, ‘’meer vanuit vertrouwen, met een lichte toets en met begeleiding waar nodig gedurende het hele proces in de buurt  ‘’ 

Een compilatie van die delen van dat gesprek, hoe het ook anders kan, staat in deze compilatie video https://youtu.be/YkttzAFF5W4

In het gesprek gaf stadsdeel aan een deel van het buurtbudget ‘on hold’ te willen zetten omdat ze zelf een vanuit de wijkcentra opgerichte stichting in Kortvoort op het oog hebben die deze gelden in hun ogen goed zou kunnen gebruiken. Deze stichting had geen plan op de deadline van 1 juli, laat staan ingediend, maar zou volgens stadsdeel toch in aanmerking moeten komen. Het schrijven van dat plan heeft kennelijk een extra 3 maanden genomen, naast de tijd die er voor iedereen was in de periode 8 dec 2021 tot 1 juli 2022. 

 

Het doet de naam en reputatie van deze stichting geen goed. Er leven nu gevoelens in de buurt dat de behandeling van het 1 juli ingediende Kbuurtplan ambtelijk met extra  weinig voortvarendheid ter hand is genomen opdat deze stichting met zeer nauwe banden met stadsdeel, ook alsnog in de gelegenheid zou moeten worden gesteld een aanvraag te doen. De buurt heeft gezien hoeveel aandacht daartoe naar deze stichting is gegaan, aandacht die ook in de behandeling van het Kbuurtplan gestoken had kunnen worden. Los van de absurditeit van de procesgang, zorgt dit alles in ieder geval voor mega verdeeldheid in de buurt, want de gelden die ambtenaren bestemmen voor hun stichting gaan daarmee  ten koste te gaan van wat de bewoners aan plannen hebben bedacht en ingediend. 

 

Hart voor de Kbuurt ziet het daarom als een belangrijke uitdaging dat we als bewoners geen vingers gaan wijzen in de buurt naar elkaar. De mensen die bij deze stichting erbij zijn getrokken doen ook maar gewoon hun best met dat wat ze aangereikt krijgen. Voor je het weet worden we in een frame geduwd van ‘’zie je wel, twee honden vechten om een been’’ terwijl de echte frame is ‘’wie zet ons in die bijna onmogelijke positie en waarom’’ Hart voor de Kbuurt heeft aangegeven dat de buurt  van harte het gesprek met deze stichting aan wil gaan, maar niet dan nadat eerst met stadsdeel het gesprek is gevoerd over het (stoppen met) creëren van dergelijke situaties die verdeeldheid bevorderen, en collectivisering van een buurt ontkrachten . Voor die gesprekken met stadsdeel wordt inmiddels een traject opgezet. 

 

25 oktober ontving Hart voor de Kbuurt  een email , als response op de mondelinge behandelsessie van 7 oktober,  waarin stadsdeel Zuidoost beschreef waar hun denken staat. Nog meer geld dan eerder verwacht  wordt ambtelijk ‘’on hold’’ voor hun stichting gezet en alle overige gelden buurtbudget k-buurt werden ambtelijk  in 3 categorieën gesorteerd een deel wel al te ontvangen en een deel niet. Welke gelden precies in welke categorie vielen bleek niet helder uit de email.

 

Wel weet HartvoordeKbuurty inmiddels dat budget-onderdelen die gedacht waren 7 okt te zijn besproken en afgehandeld , toch weer op ‘meer actie en info nodig’’ lijst zijn beland. Neem het onderdeel 1500 euro voor Healthy Cooking , een idee vanuit de Ghanese gemeenschap aangedragen om hun eigen groep via samenkokensessies een gezonder eetpatroon bij de brengen. 7 oktober besproken hoe dat eruit zou zien en was het een hamerstuk, ook zo op video vastgelegd. Nu staat het weer op de ‘meer ’specificeren’’ lijst. Het is om moedeloos van te worden.

 

Omdat ook andere zaken in de stadsdeel email van 25 oktober 2022 Hart voor de Kbuurt  niet helder waren, werd  28 oktober een email aan stadsdeel gestuurd waarin om opheldering gevraagd werd op een aantal punten alvorens een inhoudelijke reactie te kunnen schrijven.

 

Heden 11 oktober, twee weken later, is nog geen email terug ontvangen op de verhelderende vragen. Wel is bekend dat de 3 categorieën inmiddels ambtelijk 6 categorieën zijn geworden en nog maar 31% van het totale K-buurtbudget nu op ‘’akkoord’’ staat , dus meer dan 2 / 3 niet,   69% is nog met conditionaliteiten (voorwaarden die nog voldaan moeten worden)  belast. 

 

Het brede ambtelijk overleg van 7 oktober liet zien dat het ook echt anders kan; ‘’1 categorie >  instemmen’’. Het is ook niet dat Hart voor de Kbuurt geen trackrecord heeft om toch vanuit enig vertrouwen te werken. Hart voor de Kbuurt heeft in het verleden,  2018-2020 ,  ook intensief met democratisering samengewerkt en heel fijn zelfs. We weten dat het anders kan en we weten dat wij het kunnen. Dit traject staat daar haaks op. Juridisch zal het vast allemaal mogen maar het doel dan van deze hele exercitie? In plaats van de buurtorganisatie te versterken levert dit traject de buurtorganisatie een enorme uitputtingsslag op. En veel extra gedoe in de buurt. Hier spinnen alleen partijen garen bij die vinden dat bewoners minder invloed zouden moeten hebben, of graag alleen invloed uitoefenenen op een overheid gecontroleerde manier, die vaak als monopolist opereert zonder zich daarvan bewust te zijn.  Maar dus geen bewonersinvloed door samen sterker te worden. En toch doen we dat in K-buurt !

 

Hoe lastig dit traject ook is, en hoeveel slachtoffers het ook al heeft gekost, mensen die aan de zijde van het bewonerscollectief van de K-buurt  afhaken of zelfs mentaal in de vernieling raken door zulke gecreëerde onzin en gedoe,  Hart voor de Kbuurt  hoopt van harte door zich er door heen te worstelen, dat we het leren kunnen helpen bevorderen en patronen in Zuidoost doorbreken. Immers ”Whatever the problem, community is the answer”

 

Samensterk ❤️ SamenKbuurrt

 

Tot zover deze update

 

In het kader van transparantie naar de buurt heeft Hart voor de Kbuurt alle email conversaties over dit onderwerp in een document gebundeld een deelbaar gesteld via http://www.bit.ly/behandelingkbuurtbudgetplan  

 

Als hier iets mist, of verkeerd vermeld staat, laat dat dan svp Hart voor de Kbuurt  weten. Samen maken we het beter!

 

Meer weten over het buurtbudget, het proces en de stand van zaken kom dan dinsdagavond naar de Grote K-buurt bewonersbijeenkomst 15 november inloop 19:15, aanvang 19:30 in Buurthuis Bonte Kraai https://1104enzo.nl/kom-di-15-nov-naar-grote-k-buurt-bijeenkomst/ 

Meer info over het hele  programma van die bewonersbijeekomst op www.bit.ly/kbuurtberaad

 

2 reacties op “Tussenstand behandeling Buurtbudget K-buurt na 20 weken: 31% akkoord, 69% nog niet”

  1. Hart voor de K-buurt: jullie zijn een organisatie om trots op te zijn!
    Onvermoeibaar doorgaan, ondanks alle tegenslag en tegenwerking. Echt geweldig!
    Hou vol! We zijn jullie dankbaar.

  2. Chapeau, hart voor de K buurt. Het lijkt wel of men niet wil begrijpen, dat er buurten zijn waar er goed samen gewerkt wordt. Waar mensen van hun buurt houden, waar mensen zich 100% procent inzetten voor “hun” buurt, waar men begrijpt dat niet alles van te voren berekend kan worden, waar de bonnen na afloop van de activiteit, netjes worden ingeleverd. Gemeente en ambtenaren, wees blij met het feit dat wij het in de K buurt zo goed doen. Kijk naar wat er allemaal gedaan wordt, kom eens kijken bij een activiteit, de saamhorigheid zal u verbazen. Dat is waar de aangevraagde gelden naar toe gaan, activiteiten voor alle bewoners, samenwerking tussen en met de verschillende groepen etc. Volgens mij is het budget daar voor bedoelt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *