Terugkoppeling selectiecommissie interim en Commissie van Wijzen 28 sep 2023

Van: Community Masterplan Zuidoost <masterplanzo.community@gmail.com>
Date: do 28 sep 2023 om 16:02
Subject: stand van zaken aanstelling interim-programmadirecteur  en commissie van wijzen
BIJLAGE: Advies selectie cie Interim directeur Masterplan  (REDACTIE: click op de link voor download, om iedereen de mogelijkheid te geven er ook wat van te vinden, hier ook hetzelfde document als GoogleDoc)

Beste bewoner, community partner,

Deze mail is een terugkoppeling van twee belangrijke onderwerpen waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. De leden van de selectiecommissie voor aanstelling van een interim-programmadirecteur voor Masterplan Zuidoost hebben hun werkzaamheden afgerond en advies uitgebracht aan de burgemeester. Ook hebben we gesproken over het eerder voorgestelde plan vanuit de gemeente over de Commissie van Wijzen.

Interim-programmadirecteur

De selectiecommissie heeft geen van de kandidaten die zij heeft gesproken, en die elk op deelterreinen ervaren en kundig waren, benoembaar geacht. De selectiecommissie adviseert om de opdracht met ongewijzigd profiel niet opnieuw uit te zetten, omdat dit volgens de commissie niet zal leiden tot een benoembare kandidaat.

Advies

Het advies is om een teammanager (indicatie schaal 14/15) te werven voor het programmateam. In de selectiecommissie voor deze functie dient het zwaartepunt te liggen bij het perspectief van het programmateam en in tweede instantie bij de collega’s van de gemeente en andere alliantiepartners die aan concrete doorbraken werken. Daarnaast adviseert de selectiecommissie om een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen die het proces begeleid waarlangs tot een meer bevredigende invulling wordt gekomen van het mede-eigenaarschap van bewoners, privaat-publieke samenwerking en de governance over het Masterplan Zuidoost. Bij de selectie van een kandidaat voor deze rol dient het zwaartepunt te liggen bij de bewoners en tweede instantie bij de overige alliantiepartners. Voor het volledige advies, zie bijlage. Hiermee sluit het advies aan bij ons eerder uitgebrachte advies.

We danken Angelo Bromet hartelijk voor zijn inzet namens de community en het laten meewegen van de belangen van bewoners in de selectieprocedure.

Vervolg

In oktober vindt een gesprek plaats met de alliantie over het vervolgproces. De initiatiefgroep zal vanuit de community hierbij aansluiten. Als de burgemeester het advies van de selectiecommissie overneemt, betekent het dat een onafhankelijk procesbegeleider zal worden aangesteld, die met ons zal werken aan mede-eigenaarschap van bewoners in de governance.

Commissie van wijzen

Voor de Commissie van Wijzen houdt dit in dat het proces voorlopig on hold wordt gezet. We hebben tijdens de laatste vergadering met de alliantie op 14 september 2023 weliswaar kandidaten voorgedragen vanuit de community, maar tegelijkertijd aangegeven dat het installeren van een Commissie van Wijzen, met de bijbehorende profielen, niet aansluit bij de behoeften van bewoners aan mede-eigenaarschap, aangezien slechts een selecte groep hiervoor in aanmerking komt. We hebben een tegenvoorstel gedaan voor een “community van wijzen,” bestaande uit meerdere werkgroepen die zich buigen over mede-eigenaarschap van bewoners in de governance en over het herformuleren van de ambities op basis van de opbrengst van de community bijeenkomst van 7 augustus jl. Uit dit voorstel is de afspraak voortgevloeid om samen met bewoners en in overleg met de stedelijk directeur Bestuurs- en Managementadvisering voor 1 november 2023 tot een plan op hoofdlijnen te komen dat past binnen de kaders voor participatie vanuit de gemeente Amsterdam en waarin de opbrengst van de community bijeenkomst van 7 augustus wordt verwerkt.

We informeren jullie op vrijdag 29 september over hoe we het ontwikkelproces van dit plan met bewoners zullen vormgeven.

Hartelijke groet,

Stephany Biezen, Waltoo Dors en Dionne Abdoelhafiezkhan

Namens initiatiefgroep Masterplan Zuidoost Community

+++++++

TEXT VAN DE BIJLAGE (ook als googledoc voor wie er wat van wil vinden

Advies_selectiecie._interim_directeur_MP

De selectiecommissie voor de interim programmadirecteur Masterplan heeft een gedegen en prettig  proces van inclusieve werving afgerond. Helaas heeft dit proces niet geleid tot de selectie van een  benoembare kandidaat. De selectiecommissie geeft graag gehoor aan het verzoek van de  (waarnemend) coördinerend stedelijk directeur Zuidoost om een advies uit te brengen over te  nemen vervolgstappen. 

In selectiecommissie waren de perspectieven van het programmateam, de bewoners, de  stadsdeelcommissie en de gemeente ambtelijk vertegenwoordigd. De leden van de  selectiecommissie hebben zich gedurende het proces goed kunnen verplaatsen in het perspectief van  elkaars achterban. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de spanning die momenteel op het  Masterplan staat, maakt dat elk van de vier perspectieven tot zijn recht moet komen in een te  selecteren kandidaat. Er is geen ruimte om kandidaten op aspecten het voordeel van de twijfel te  geven en of de mogelijkheid te bieden zich on-the-job perspectieven eigen te maken. Des te meer  omdat het een interim-functie betreft. Tegen deze achtergrond heeft de commissie geen van de  kandidaten die zij heeft gesproken, en die elk op deelterreinen ervaren en kundig waren,  benoembaar geacht. Voorts acht de selectiecommissie de kans klein dat het opnieuw uitzetten van  de opdracht, met ongewijzigd profiel, wel zal leiden tot een benoembare kandidaat. Wij adviseren  daarom om dit niet te doen. 

In plaats daarvan adviseren wij om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan de acute behoefte van  het programmateam aan een leidinggevende. Deze behoefte komt grotendeels overeen met de  behoefte van collega’s van de gemeente en overige alliantiepartners, die werken aan doorbraken van  het Masterplan, aan een gemandateerd aanspreekpunt. Ons advies is om een teammanager  (indicatie schaal 14/15) te werven voor het programmateam. In de selectiecommissie voor deze  functie dient het zwaartepunt te liggen bij het perspectief van het programmateam en in tweede  instantie bij de collega’s van de gemeente en andere alliantiepartners die aan concrete doorbraken  werken. Het advies is om de directe rol van de teammanager richting bewoners, bestuur en alliantie  beperkt te houden en deze perspectieven dan ook niet te laten vertegenwoordigen in de  selectiecommissie. De teammanager ondersteunt de programmaregisseurs om zich steviger te  positioneren richting de bewoners, bestuur en alliantie. Werving van de teammanager kan  plaatsvinden binnen de formele hiërarchische lijn van het programmabureau i.c. onder  verantwoordelijkheid van de stedelijk directeur Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer. 

Daarnaast adviseren wij om een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen die het proces  begeleid waarlangs tot een meer bevredigende invulling wordt gekomen van het mede eigenaarschap van bewoners, privaat-publieke samenwerking en de governance over het Masterplan  Zuidoost. Bij de selectie van een kandidaat voor deze rol dient het zwaartepunt te liggen bij de  bewoners en tweede instantie bij de overige alliantiepartners (waaronder het bestuur van de  Gemeente Amsterdam). De procesbegeleider gaat over het proces waarlangs tot inhoudelijke  adviezen kan worden gekomen. Hier kan een commissie van wijzen of een commissie of een  community van wijzen onderdeel zijn. De procesbegeleider geeft zelf geen inhoudelijk advies.

+++++

Deze pagina / categorie  ”Masterplan ontwikkelingen” op de website www.1104enzo.nl wordt zuiver als dienstverlening aan de community van Zuidoost aangeboden om iedereen zo veel mogelijk gelijkmatig van informatie te kunnen voorzien.

Het is niet dat we met de organisatie van ontwikkelingen van doen hebben, ons bereikten vragen dat niet iedereen gelijkmatig op de hoogte zou zijn, of in ieder geval niet er ergens een plek is online waar het gewoon allemaal staat wat er gebeurt. Daar willen we als redactie bij helpen.

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkelingen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *