Masterplan begroting 2023 € 4,9 mln

Op de agenda raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling (SO) van 27 sept 2023 ( https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1145594) staat als bespreek punt (agenda punt 3 van ) de begroting van Masterplan Zuidoost 2023 

Masterplan Zuidoost 2023 uitgaven zijn begroot als volgt

Ambitie 1 Participatie en Inclusie :  € 1,38 mln, co-financiering: nee

Ambitie 2 Wonen en Veiligheid :  € 2,78 mln co-financiering: € 1 mln

Ambitie 3 Jeugd en Onderwijs :  € 1,02 mln  co-financiering: nee

Ambitie 4 Werk en Economie : € 1,93 mln co-financiering: 1,2 mln

Ambitie 5 In Zuidoost verandert het bestuur :   – 

Zie voor het brondocument bestedingsplannen integrale aanpak : https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/13131535/1/09012f9780d72741

De wethouder stuurde die op 16 mei aan de raad, zo is te zien in de raadsinformatiebrief https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/13131537/1/09012f9780d72740 bij die begroting

Commissie voordracht: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/13131534/1/09012f9780ddad2c

WAAR IS DAT GELD O.A. VOOR ?: 

ACTIVITEITEN AMBITIE 1 PARTICIPATIE EN INCLUSIE

Investeren in versterken en professionaliseren van formele en informele bewonersorganisaties. Innovatieve inzet op groepen bewoners die onvoldoende kansen hebben om te participeren in de samenleving door het verbeteren van factoren die deze bewoners belemmeren om actief deel te nemen aan de samenleving, met name discriminatie, armoede en taalachterstand. 

In co-creatie met bewoners uitvoering geven aan doorbraken, acties en activiteiten, onder andere via de abcd-methodiek en ‘designdoing’. Inzet, ontwikkeling en ondersteuning innovatiecirkels. 

Extra inzet op de thema’s die worden aangeleverd en gekozen door de community’s.

 

ACTIVITEITEN AMBITIE 2 WONEN EN VEILIGHEID

Verduurzamen bestaande woningen, mede gericht op de aanpak energiearmoede en investeren in het versterken van lokale vve’s.

Bestedingsplan Masterplan Zuidoost

Door de participatie bij de aanpak openbare ruimte, zorgen voor aansluiting bij behoeften en wensen van bewoners, met als doel het verbeteren van de leefbaarheid.

Inzet, ontwikkeling en ondersteuning innovatiecirkels op gebied van wonen en veiligheid

Doorontwikkeling WAT en Hotspotaanpak

Onderzoek woonwensen alleenstaande ouders/jonge ouders

Voortzetting en uitbreiding Woonwinkel

Ondersteuning co-creatie initiatieven tbv ontwikkeling flanken A9

Ontwikkelen duurzame maatwerktrajecten

Netwerkbijeenkomsten veiligheid

Ondersteunen en versterken informeel Expertise Netwerken, grassroots organisaties, ouderbetrokkenheid

Zwijgrecht – filmproductie

 

ACTIVITEITEN AMBITIE 3: JEUGD EN ONDERWIJS

Inzet op voldoende laagdrempelige kleinschalige voorzieningen die aansluiten bij de ontwikkeling van de buurt (o.a. langer thuis wonen ambulantisering zorg). Inzet op educatief partnerschap: burgers en bedrijven zijn betrokken bij leren en werken. Ouderbetrokkenheid is toegenomen op alle fronten, in de buurt en schoolomgeving. 

Onderadvisering schooladvies kinderen PO is afgenomen. De culturele sensitiviteit van leraren PO is gegroeid.

Meer regie op ondersteuningsstructuur rondom scholen. Inzet op (mannelijke) rolmodellen.

Lokale grassroots organisaties die onderwijsondersteuning aanbieden zijn uitgenodigd hun ondersteuning aan te laten sluiten bij de methodiek van scholen. Identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren heeft een impuls gekregen. Hun perspectief op ontwikkelkansen is verbreed. Inzet, ontwikkeling en ondersteuning innovatiecirkels

 

ACTIVITEITEN AMBITIE 4: WERK EN ECONOMIE

– Duurzame publiek-private samenwerking (in co-creatie met bewoners).

– Partnerconvenanten op Maat.

– Doorontwikkeling innovatiecirkel: Youth Academy Platform; structurele koppeling

maken tussen het bedrijfsleven, jongerenorganisaties en jongeren d.m.v. een platform

gericht op kennisdeling, inspiratie en verbinding.

– Samenwerking MP-ZO City.

– Ontwikkelen duurzame loopbaantrajecten.

– Bouw aan jouw Zuidoost/ Zuidoost Bouwt.

– Uitvoering Techgrounds: Van zij-instroom naar werk.

– Uitvoering innovatieve loopbaantrajecten tbv sector zorg/ onderwijs.

– Versterken lokale economie en lokaal ondernemerschap (jonge startende ondernemers)/ bestaande aanbod beter laten aansluiten op de behoefte.

– Community Wealth Building: community investeringsfonds

– Infrastructuur voor Ondernemerschap ontwikkelingstraject/Acceleratie programma.

– Ondernemershubs als onderdeel van versterken lokaal verankerd ondernemerschap.

– Versterken sociaal ondernemerschap (incl maatschappelijke organisatie diversificatie van inkomstenbron).

– Versterken coöperatief ondernemen in kansrijke sectoren.

– Incubator voor coöperatieve organisatievormen.

– Lokaal Geld/2Ping voor vrijwilligerswerk inzetten.

– Community Land Trust.

– Welzijnsdashboard doorontwikkelen en borgen.

Doorontwikkeling Zuidoost Werkt.

– Duurzame publiek-private samenwerking (in co-creatie met bewoners).

– Partnerconvenanten op Maat.

– Doorontwikkeling innovatiecirkel: Youth Academy Platform; structurele koppeling maken tussen het bedrijfsleven, jongerenorganisaties en jongeren d.m.v. een platform gericht op kennisdeling, inspiratie en verbinding.

– Samenwerking MP-ZO City.

– Ontwikkelen duurzame loopbaantrajecten.

– Bouw aan jouw Zuidoost/ Zuidoost Bouwt.

– Uitvoering Techgrounds: Van zij-instroom naar werk.

– Uitvoering innovatieve loopbaantrajecten tbv sector zorg/ onderwijs.

– Versterken lokale economie en lokaal ondernemerschap (jonge startende ondernemers)/ bestaande aanbod beter laten aansluiten op de behoefte.

– Community Wealth Building: community investeringsfonds

– Infrastructuur voor Ondernemerschap ontwikkelingstraject/Acceleratie programma.

– Ondernemershubs als onderdeel van versterken lokaal verankerd ondernemerschap.

– Versterken sociaal ondernemerschap (incl maatschappelijke organisatie diversificatie van inkomstenbron).

– Versterken coöperatief ondernemen in kansrijke sectoren.

– Incubator voor coöperatieve organisatievormen.

– Lokaal Geld/2Ping voor vrijwilligerswerk inzetten.

– Community Land Trust.

– Welzijnsdashboard door ontwikkelen en borgen.

 

ACTIVITEITEN AMBITIE 5: IN ZUIDOOST VERANDERT HET BESTUUR

Geen info

 

+++++++++++++

Deze pagina / categorie  ”Masterplan ontwikkelingen” op de website www.1104enzo.nl wordt zuiver als dienstverlening aan de community van Zuidoost aangeboden om iedereen zo veel mogelijk gelijkmatig van informatie te kunnen voorzien.

Het is niet dat we met de organisatie van ontwikkelingen van doen hebben, ons bereikten vragen dat niet iedereen gelijkmatig op de hoogte zou zijn, of in ieder geval niet er ergens een plek is online waar het gewoon allemaal staat wat er gebeurt. Daar willen we als redactie bij helpen.

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkeligen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *