Update Kmiddencocreatie: de plannen/wensen die we bij de stad hebben gelegd

De plotselinge komst van de tijdelijke GGD test locatie in de buurt doet bij velen de vraag opkomen: hoe staat het met de plein- en bouwplannen.  Ook met alle activiteiten rond buurtbudget en verKiezingen, zou je bijna vergeten dat er ook nog het KmiddenCocreatie Traject loopt. Hoe staat het met die plannen? Hier een update

Eind van het vorig jaar hadden we, ondanks corona, zo goed als mogelijk interactie met de buurt over wat er tot dan toe allemaal ontwikkeld was:  www.bit.ly/updatekmiddencocreatie

Belangrijk uitgangspunt blijft het centrale thema van The Just City: ‘heeft iedereen een plekje en zijn die plekjes gelijkwaardig’ en de DNA van de buurt waar we aan het begin van het traject mee zijn begonnen.

De tijd daarna is opgaan aan het opschrijven van een ontwikkelvisie op een manier dat de stad er wat mee kan: www.bit.ly/ontwikkelstrategiekmidden 

Daarbij kwamen er punten naar boven die haaks staan op wat de gemeente zomaar kan leveren en hebben we samen met gemeente getracht daar oplossingen voor te vinden. Veel daarvan is een kwestie van centjes. Soms van beleidskwesties.  Daar is veel tijd in gaan zitten de afgelopen 2 maanden en  we  hebben  ook in het VerKiezingsdebat daar aandacht aan gegeven, zoals:

#1 Een nieuw buurthuis. Bonte Kraai (1200m2) is bijna aan het eind van zijn bouwkundig leven. Voor een nieuw buurthuis werden we geconfronteerd met een norm van 400m2, Veel kleiner, terwijl wij juist een groter buurthuis willen, met bijvoorbeeld een grotere grote zaal en ook plekken voor culturele diversiteit. 

We hebben daarin uitgebreid samen opgetrokken met de architect van het huidige buurthuis, Peter Dautzenberg. 

 

#2 extra parkeerplekken in de buurt door een zogenaamde mobiliteitshub in de buurt te krijgen. Denk maar aan een mix van een parkeergarage voor bewoners en P&R naar de stad. Zo zoeken we een manier om toch extra parkeerplekken in de buurt te maken.

 

#3 Een ‘’strategische ruimte reservering’’, een groot blok volume, om iets bijzonders naar de K-buurt te kunnen halen. Wat dat zal kunnen zijn, kunnen we later invullen, bijvoorbeeld een opleidingsinstituut, een cultureel instituut. En dat dit een iconisch gebouw kan zijn wat de K-buurt op de kaart zet.

 

#4 Behoud van bestaande gemeenschappen die voor elkaar en zichzelf zorgen, door bovenmatig toewijzing van de woningen aan mensen van Zuidoost, vooral bij de starterswoningen, om de gemeenschappen in stand te kunnen houden. In samenwerking met woningcorporaties en de gemeente, wordt er gewerkt aan verschillende mogelijkheden voor ‘voorrang’ en behoud van gemeenschappen. 

Daarnaast hebben we een lijst samengesteld van onze ambities mbt tendervoorwaarden voor ontwikkelaars die hier aan de slag willen gaan, zoals: 

# A op de 100 woningen een gemeenschappelijke ruimte , 

# B geen ‘flex dwang’ wooncontracten voor de jongeren, zodat ze niet na 5 jaar op straat worden gezet. 

# C Bouwen met integrale toegankelijkheid als norm

# D Extra woningen voor mensen met een fysieke beperking/rolstoel gebonden

Dit zijn ambities die we in de praktijk moeten gaan toetsen, want daar hebben we ook te maken met welke ontwikkelaars daarop intekenen.

 

Naast deze lijst, die we bij het stadsbestuur hebben neergelegd, hebben we sowieso al met al veel bereikt sinds we 2016 tegen de toenmalige plannen van de toenmalige overheid zijn opgestaan.

De buurt is al sinds 2001 met de ontwikkeling van dit stuk stad bezig.  Als Hart voor De K-buurt zijn we sinds 2016 actief en inmiddels van “actiegroep” naar buurtbouwpartner gegroeid. We begonnen ooit met een strijd voor een  plein, maar dat is uitgegroeid naar het bouwen van een leefbare buurt met niet alleen wonen, maar ook werken en leven. ‘’Bruis’’ zoals Henk van de Belt, buurt bouwer van het eerste uur, het zo treffend uitdrukt.

Wat is er inmiddels allemaal zoal anders aan wat we aan de stad vragen dan dat het eerst voorzien was toen we begonnen als Hart voor de Kbuurt?

Ambities hoger

 1. De metro naar centraal rijdt nog steeds via een directe lijn, de K-buurt heeft en houdt goed OV en heeft daarmee ontwikkelkansen behouden
 2. Niet alleen bouwen om kavels te vullen, maar een ontwikkeling met behoud van identiteit en het versterken van de kracht van het DNA (het leven) van Kraaiennest, leefbaarheid voorop
 3. De Kbuurt een buurt overstijgende rol geven, met bijbehorende aantrekkingskracht. Wat ook goed is voor het behoud van het winkelcentrum (want trekt meer publiek, nodig in deze tijd van veel online aankopen) en een diversiteit aan voorzieningen, horeca, etc;
 4. Een ‘opstapbuurt’ zijn waar de buurt beter wordt voor de mensen die er zijn, en de mensen die er zijn beter door de voorzieningen die er komen ipv dat de mensen die er altijd al waren verdreven worden door nieuwkomers die met meer kapitaal binnenkomen. 
 5. Een  extra focus  op jongeren talentontwikkelbuurt vwb wijkeconomie en voorzieningen gezien het relatief grote aandeel jongeren in de bevolkingssamenstelling hier, in nauwe aansluiting met het Masterplan.

 

Wonen

 1. We bouwen sowieso het aantal (750 ) woningen wat uitgangspunt was bij de start van dit traject , en  zoeken voorrang bij toewijzing/inschrijving  voor mensen van Zuidoost en voor de banen die Zuidoost nodig heeft zoals de leraren, etc
 2. Het plan voorziet in een extra 500 zeer betaalbare woningen voor starters van de buurt. De buurt neemt die extra verdichting voor lief om zo te kunnen zorgen dat de jongeren van de buurt een plek in de  buurt kunnen vinden en zo voor de gemeenschap behouden kunnen blijven, zorgtaken kunnen vervullen, etc;
 3. Daarbij leveren we hen niet alleen een woonstart maar een leefstart, door een samenlevingsopbouw project op het gebied van werk en ondernemerschap, met de daarbij behorende ondersteuning.
 4. Ook wordt er gezocht om mogelijk te maken dat er 4 zogenaamde ‘’collectief bouwen’’ plekken beschikbaar komen waar gemeenschappen zelf, als collectief, kunnen bouwen. Om dat extra bereikbaar te maken voor mensen van Zuidoost wordt hen steun geboden om een goede tender te kunnen opstellen, en kan bij de selectie gekeken worden naar de buurtwaarde die het collectief toevoegt.

 

Werken en leven

 1. Er komt diversiteit aan horeca aan het plein;
 2. We gaan al het ‘leven’ concentreren op en rond het plein, zodat het in andere delen van de buurt juist rustig kan blijven;
 3. Kiss&Ride / Show&BBQ krijgen een plek
 4. De veiligheid kan verbeterd worden doordat er een handhavings blauwdruk komt voor op het plein, omdat we veel van het ‘leven’ daar gaan concentreren;
 5. Er komen bedrijfsruimten, ook met een lagere huur instap, zodat het voor startende ondernemers uit de buurt beter bereikbaar is;
 6. Extra ruimten voor lokale kunstenaars.
 7. Een evenementen locatie zijn zodat de Bijlmerbios e.a. kunnen blijven plaatsvinden. Met de herinrichting daarmee rekening houden
 8. We vragen de bouwbedrijven om de bouw van Kmidden te gebruiken om  jongeren uit Zuidoost opleiding en banen te geven, een zogenaamde ‘social return’ van die bedrijven
 9. We zetten een aantal van de starterswoningen die we gaan bouwen in om jongeren extra te bewegen om voor een carrière in de bouw te kiezen: ’bouw je eigen huis

 

Voorzieningen

 1. Het (nu tijdelijke) jongerencentrum kan een permanent jongeren talent ontwikkelcentrum worden, die een plek krijgt in de nieuwe bebouwing, idem met de bandjes oefenruimte. En hopelijk kan dat uitgroeien tot iets veel groters, een cultureel centrum;
 2. Er komt een OKT een Ouder Kind centrum;
 3. Er komen extra seniorenwoningen bij en wellicht een verpleegvoorziening en een extra medisch centrum;
 4. School Samenspel groeit uit zijn voegen en Zonova, de organisatie erachter, kan een schoolgebouw erbij bouwen;
 5. De scholen gaan hun ruimte in de avonden en weekenden ook ter beschikking van buurt of gemeenschappen stellen (Duaal gebruik);
 6. We zetten in op een samenlevingsopbouwproject voor de jongeren en hun huisvesting (zie ook wonen punt 3).

 

Openbare ruimte en bebouwing

 1. Wat eerst een massieve bebouwing zou worden op de plek van het voormalig winkelcentrum (wat we destijds ‘’de ontbijtkoek’’noemden)  worden nu ‘’torens in het groen’’ met lange zichtlijnen, extra aandacht voor sociale veiligheid. En minder anonieme massieve blokken langs de Karspeldreef, met plinten waar leven ook voor sociale veiligheid zorgt;
 2. Een super goed plein, met plek voor ontmoetingen en vele soorten mensen, inclusief plek voor ‘bruis’, doordat we het plein als een akoestische bubble gaan bouwen; 
 3. Ruimte maken voor’’leven’’aan de uitgangskant van de metrostation, tussen de uitgang metrostation en Karspeldreef, onder het deel van de metrobaan waar ook een publiek dak is;
 4. Zorgen dat de mensen die de metro uitkomen niet tegen de fietsnietjes en de  Karspeldreef oplopen maar op het plein terechtkomen;
 5. Het Medisch Centrum Kraaiennest wordt gesloopt en komt op een andere plek in de buurt terug.  Dat geeft  veel meer graden van vrijheid om de hele bebouwing van rond het plein anders, beter in te richten, inclusief het realiseren van een akoestische bubble waardoor er leven kan zijn op het plein;
 6. Er komt zelfs misschien een tweede medisch centrum bij;
 7. Het sport en speeltuingebied Fort Kraaiennest, wordt heringericht samen met de buurt, inclusief een buurtmoestuin en een skate faciliteit, geluidsdempers in het gebied tussen flats Kruitberg en  Kleiburg en een goede aansluiting op het Bijlmermuseum;
 8. We willen dat als er extra woningen komen op de kavels Kmidden, de  speeltuinen eromheen dat aankunnen en waar nodig een verbetering krijgen;
 9. Bij de bebouwing naast flat Kempering wordt een knipoog gemaakt naar het erfgoed wat met Garage Kempering is verdwenen;
 10. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer, we proberen zoveel mogelijk rotondes te krijgen op de Karspeldreef, met name bij Action/Aldi en aansluiting Switi Wonen/Gooise kant;
 11. De weg van (Laag) Kralenbeek aan het kruispunt Groesbeekdreef koppelen zodat mensen vanuit Kralenbeek niet meer alleen naar het oosten, maar ook naar het westen kunnen rijden;
 12. Een goed scootmobiel pad tussen de seniorencomplexen HRHolst en Koornhorst (tevens goed als fietspad);
 13. Sowieso goede fietspaden, ook in het hart van de buurt, want nu lopen ze soms dood, gaan nergens naar toe;
 14. Aansluiting van de oostkant plint Kameleon en de Kunstenaars Kruitberg op het plein/openbare ruimte.

 

Tijdelijke invulling en experimenten

 1. We zetten in op tijdelijke invulling en experimenten terwijl er nog terrein braak ligt 
  • We hebben in dat kader al een DIY skatefaciliteit en een moestuin!
  • We blijven proberen een containerdorp voor startende ondernemers  en een energietransitie hub te realiseren!  
  • Een sporthal?  Er zijn stemmen die een overdekt sportcomplex wensen om ook in de winter door te kunnen sporten

2. Er wordt geëxperimenteerd met diverse soorten inrichting en meubilair op het plein, samen met de gebruikers en potentiële gebruikers van het plein

Wanneer gaat er dan echt gebouwd worden? 

Dit jaar kan er met de  herbouw van de kerk op kavel Kempering begonnen worden, over 1 a 2 jaar alle 3 de kavels waar eerst de 3 garages stonden. Voor het plein en de kavels op het voormalig winkelcentrum gebied, naast Kleiburg, moet je aan 4 a 6 jaar denken. De GGD locatie die nu gebouwd wordt is tijdelijk, en moet je los zien van dit plan.

En nu verder?

Aan bovenstaande ambities zit een prijskaartje en het knelt uit de beleidskaders. Dit plan hebben we aan de stad gegeven. Met daarbij alles wat we aan argumenten kunnen aanleveren: 

 • De noodzaak te investeren in de randen van de stad, zoals in omgevingsvisie 2050 van de stad staat;
 • Het Masterplan Zuidoost;
 • Dat de  Zuidas een OBA next krijgt ter waarde van 40 miljoen;
 • De waarde die we als bewoners zelf aan het gebied hebben toegevoegd, al jaren en  door het behoud van de directe lijn M53; 
 • De investering die we met ziel en zaligheid hebben gestoken in betere participatie methodieken uitdenken en uitproberen voor de stad;
 • etc.

Het plan werd ingediend bij het college van B&W om een beslissing te nemen over alles wat hierboven staat. Ondertussen zijn velen in de gemeente, ambtenaren en bestuurders, aan de slag gegaan om voor ons K-buurt een zo goed mogelijk besluit eruit te slepen, want een dergelijk project leidt tot tal van vragen, beleidscriteria, financiën en meer en zo’n kans krijg we niet snel weer.

Al met al  is het plan DE kans om samen een serieus betere K-buurt te bouwen voor en met de bewoners van Kbuurt! Dat gaat veel verder dan ooit het oorspronkelijke plan en ambitie was van stadsdeel. Dit plan is in goede samenwerking met het team van Grond & Ontwikkeling  van de stad Amsterdam tot stand gekomen en met dank aan de politieke partijen van de coalitie in stad die hun nek hebben uitgestoken voor dit experiment in participatie en ambitie.

Als buurt staan we inmiddels samen sterker, zijn gegroeid, staan op de kaart in de stad. Zelfs al krijgt we niet alles wat hierboven staat en ook al krijgt niet iedereen alles precies zoals je het zou willen, gezien dit plan, met deze ambities,  gaat K-buurt er echt enorm samen op vooruit, als buurt en daarmee de hele stad!

Wordt vervolgd.

Samensterk ❤️ SamenKbuurt

#kmiddencocreatie

 

2 reacties op “Update Kmiddencocreatie: de plannen/wensen die we bij de stad hebben gelegd”

 1. Een deel van de metro-problemen wordt veroorzaakt door het gevorkt rijden.
  Door een directe overstap bij van der madeweg verdwijnt er 1 vork. De betrouwbaarheid van het metrosysteem wordt hierdoor vele male groter.
  Omdat de uitval van het beveiligingssysteem hierdoor verdwijnt.

  Het perron oversteken naar een wachtende metro op van de madeweg heb ik daar voor over.

  Vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *