Onze K-buurt helemaal aardgasvrij

ENGLISH BELOW

Amsterdam wordt aardgasvrij, net als de rest van Nederland. Dit is besloten door de regering in 2016.

De bedoeling is dat in 2040 alle woningen in Amsterdam van het aardgas af zijn. Er wordt nu een plan gemaakt voor elk buurtje in de K-buurt. Dat plan moet in 2021 af zijn, waarna het in de loop der jaren wordt uitgevoerd. Als mogelijk in 2030, maar anders zal het plan in ieder geval in 2040 uitgevoerd zijn.

Om de belangen van de buurt en bewoners zo goed mogelijk te borgen neemt Hart voor de K-buurt deel aan dit proces van het worden van een aardgasvrije K-buurt  in 2030. Dit doen we samen met Stichting !WOON, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en andere organisaties zoals CoForce. 

We zijn als buurt een proces #K-buurtaardgasvrij begonnen. We willen weten wat voor u belangrijk is en hoe dit proces het best uitgevoerd kan worden. Meer over dit proces in het document Basisdocument uitleg K-buurt Aardgasvrij  wat we voor jullie hebben gemaakt. Het document is een cocreatie document, dus help s.v.p. het beter te maken door uw vragen of feedback als ”opmerking” eraan toe te voegen

Als buurtplatform Hart voor de Kbuurt zijn we in goede samenwerking met Gemeente incl Masterplan, !Woon , DeKey e.a. partners bezig met de Aardgasvrij transitie van de Ktorens en Kbuurt breder en het tegengaan van energie armoede in brede zin.

Samen met DeKey en Vattenfall  organiseerden we deze zomer twee presentaties in buurthuis Bonte Kraai, welke presentaties Vattenfall heeft gegeven. en we beide registreerden omdat deze voor een breder publiek dan alleen Ktorens relevant kunnen zijn. Jullie hadden nog tegoed de registratie van de tweede sessie. maar voor de volledigheid geven we hier nog even alle links. Zo staat alles even bij elkaar. En dank aan buurtjongere Mubarak Nombre voor het ‘’insplitsen’’ van de presentatie-slides in de video presentaties

#1een presentatie over de duurzaamheid van haar warmtebronnen en -strategie, https://1104enzo.nl/vattenfall-gaf-presentatie-over-duurzaamheid-en-bronnenstrategie/
#2 een presentatie over haar prijs en tarieven strategie, https://1104enzo.nl/vattenfall-gaf-presentatie-over-warmtenet-prijs-en-tarieven/

waarvoor dank aan Vattenfall, specifiek Susanne van Suylekom

Zie ook de presentatie van Baudouin Knapen van !Woon voorafgaand aan de presentatie van Vattenfall https://1104enzo.nl/woon-praat-kbuurt-bij-over-kbuurt-aardgasvrij/

en de presentatie van Ria Braaf met een overview van de stand van zaken kbuurtaardgasvrij op de recente grote Bewonersbijeenkomst https://youtu.be/Pc44gLeU5z4 

En de presentatie die we mochten geven bij Royal Haskoning in het kader van ons streven voor een Kbuurt wijktransitie hub https://1104enzo.nl/op-pad-voor-een-wijk-transitie-hub/

In het programma ”Stap op de energietrein” in New Metropolis van 2 mei 2022 legde buurtbewoner Mike Brantjes uit hoe buurtcollectief Hart voor de Kbuurt, in goede samenwerking met Gemeente, !Woon en Woningcorporaties, aan de slag is met de energie transitie van de K-buurt, https://youtu.be/YcP-d9rECIk

Verder in dit 1104enzo bericht

 • 1 Koken, verwarmen, isoleren en verbruik verminderen
 • 2 Afwegingskader
 • 3 Doorrekenen en ‘’TKK’’.
 • 4 Beslissen
 • 5 Buurtverbetering en kansen voor jongeren van de buurt

EXTRA INFO 

 • 6 Stand van zaken in de K-buurt, diverse wijkjes/flats
 • 7 Heeft u nog vragen over aardgasvrij wonen?

1 Koken, verwarmen, isoleren en verbruik verminderen


Bij aardgasvrij worden gaat het om 4 zaken:

 • Aardgasvrij koken
 • Aardgasvrij verwarmen
 • Isoleren
 • Verbruik verminderen

Mogelijke energiebronnen / alternatieven

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas, zoals:

 • elektrisch/zonnepanelen
 • aqua thermie
 • stadswarmte
 • biogas

 

2 Afwegingskader

De keuze welke als primaire energiebron gebruikt gaat worden per sub-buurt of (nieuwbouw) flat, is onderdeel van de planvorming. Bij die keuze speelt een zogenaamd afwegingskader een rol. De criteria uit het afwegingskader fungeren als een maatlat waarlangs opties gelegd worden. 

 1.   Laagst mogelijke maatschappelijke kosten
 2.   Open karakter
 3.  Duurzaamheid
 4.   Betaalbaarheid:
 5.   Gelijkheid
 6.   Werkgelegenheid/scholing:
 7.  Bewonerseigenaarschap en -gebruiksacceptatie

Bijkomende aspecten zijn:

 • Faseerbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Toekomstbestendigheid
 • Koude levering
 • Open of juist hoge verdichting
 • Overlast
 • Bewoners kunnen ermee omgaan
 • Wat doet het met de sociale samenhang?


3 Doorrekenen: kosten voor aanleg, beheer, maandelijkse lasten‘’TKK’’. 

HvdK vindt het belangrijk dat er een transparant en eerlijk beeld wordt geschetst van de kosten van de alternatieven. Bijvoorbeeld een kostenvergelijking van Warmtenet Vattenfall stadswarmte vs. All Electric.
Daarbij is het belangrijk dat er niet alleen wordt doorgerekend welke investering (aanlegkosten) het meest voordelig is, maar ook dat er een calculatie wordt gemaakt van de vaste lasten per maand per variant op basis van een gemiddeld verbruik. De doorrekening van al deze kosten heet een TKK = Totale Keten Kosten

4 Beslissen

Eigenaren

Bent u woningeigenaar, dan bepaalt u zelf op welke manier u met uw woning van het aardgas af gaat. Er wordt door de gemeente samen met woningeigenaren gezocht naar het alternatief dat het beste past bij het type woningen en de wensen. Het helpt enorm daarom dat eigenaren zich bundelen per wijkje dat een transitie nog moet doormaken.

Huurders

Ook huurders hebben rechten. Het is wettelijk vastgesteld dat 70% van de huurders van een wijk of appartementencomplex in bezit van een woningcorporatie, het eens moet zijn met de voorstellen. Ook voor huurders is het dus belangrijk om zich te bundelen. 

5 Buurtverbetering en kansen voor jongeren van de buurt

Hart voor de K-buurt is actief bezig om werkgelegenheid in de K-buurt te laten landen, met name kansen voor jongeren in de K-buurt. Er moeten zonnepanelen geïnstalleerd worden, en veel meer. Ook  is er een traject gestart met de gemeente om bedrijven te bewegen hun sociale programma’s te laten landen in de K-buurt. Zo wordt gekeken of het mogelijk is om een ‘’Aardgasvrij’’ container in de K-buurt te kunnen zetten daarvoor, waar jongeren met installatie techniek in aanraking kunnen komen, en de kansen die hen dat biedt

EXTRA INFO Stand van zaken in de K-buurt

6 Dit is de stand van zaken voor de transitie naar Aardgasvrij 

 

Eigenaren Koningshoef,   s Gravendijkdreef en Kantershofstraat:

Deze eigenaren hebben zich al kunnen uitspreken en hebben ervoor gekozen dat er een doorrekening, een TKK wordt gemaakt. De huiseigenaren van deze buurtjes kregen een brochure met uitleg en konden op de website amsterdam.nl/kbuurtaadgasvrij via een blauwe knop meedoen aan de poll en aangeven wel of geen berekening van de alternatieven te willen. Dit kon aanvankelijk tot van april tot 1 mei, maar de termijn werd verengd tot 10 mei. Ook konden huiseigenaren van deze buurten bellen met teamlid Aardgasvrij HvdK en medebewoner K-buurt, Ria Braaf-Fränkel. Tot ver na de deadline van 10 mei hebben ruim 10 huiseigenaren contact opgenomen om meer te weten te komen. Inmiddels heeft zich een groep van actieve bewners gevormd die aan de slag gaat om met de rest een collectiviseringsslag te maken: Contact is Loek Crisitiani 0642.494.751

Eigenaren Laag Kralenbeek

Deze eigenaren hebben zich al kunnen uitspreken en hebben ervoor gekozen dat er een doorrekening, een TKK wordt gemaakt. De huiseigenaren van deze buurtjes kregen een brochure met uitleg en konden op de website amsterdam.nl/kbuurtaadgasvrij via een blauwe knop meedoen aan de poll en aangeven wel of geen berekening van de alternatieven te willen. Dit kon aanvankelijk tot van april tot 1 mei, maar de termijn werd verengd tot 10 mei. Ook konden huiseigenaren van deze buurten bellen met teamlid Aardgasvrij HvdK en medebewoner K-buurt, Ria Braaf-Fränkel. Tot ver na de deadline van 10 mei hebben ruim 10 huiseigenaren contact opgenomen om meer te weten te komen. Inmiddels heeft zich een groep van actieve bewoners gevormd die aan de slag gaat om met de rest een collectiviseringsslag te maken: Contact is o.a. Omar 0623.824.388 en Audrey, bereikbaar via laagkralenbeek.aardgasvrij@gmail.com

Eigenaren Kantershof

Kantershof neemt zelf initiatief. Deze wijk bestaat grotendeels uit eigenwoningbezitters. Actieve bewoners hebben de Initiatiefgroep Energietransitie Kantershof opgericht waarin ze zelf onderzoeken wat het beste alternatief is om aardgasvrije wijk te worden. Thema’s die zij onderzoeken zijn o.a. isolatie, warmwatervoorziening, koken, verwarming en zonnepanelen. Voor het onderzoek en het leiden van het proces (door een projectleider) wordt z.s.m. een subsidie aangevaagd. Deze subsidie is speciaal voor buurten zoals Kantershof waar er nog veel moet gebeuren om van het aargas af te kunnen gaan en waarbij de buurt dat in collectief verband wil aanpakken. De initiatiefgroep heeft een flyer in Kantershof gedistribueerd. De initiatiefgroep roept andere Kantershoffers op om aan te sluiten. Bewoners kunnen zich melden voor de stuurgroep en de klankbordgroep en aangeven naar welk thema hun interesse uitgaat.

Mocht u  interesse hebben in het onderwerp en alleen op de hoogte gehouden wilt worden, bent u ook welkom om aan te sluiten. Wilt u zich aansluiten of heeft u vragen? Mail naar: energietransitiekh@gmail.com

Bewoners die al stappen hebben gezet voor verduurzaming en/of aardgasvrij wonen, worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen door te mailen naar: hansbart@gmail.com
Zie ook de website bewonersbelangenkantershof.nl 

Eigenaren andere buurten/wooncomplexen

Bent u huiseigenaar in een appartementencomplex en maakt u nog gebruik van gas voor verwarmen en koken? U hoeft nog niets te doen. De gemeente neemt zelf contact met u op. Als u bent verenigd in een VvE dan verloopt het contact via de VvE. 

U kunt wel contact met Hart voor de K-buurt opnemen om alvast in contact te komen met uw buren-woningeigenaren. Bij Hart voor de  Buurt zijn de gegevens bekend van diverse actieve bewoners van diverse buurten en wooncomplexen die hierin het voortouw kunnen nemen. Laat Ria Braaf-Fränkel op 06-53897583  weten als u nog geen contact heeft en dat wel wilt. Hart voor de K-buurt en Stichting !WOON zijn er om u te helpen.

K-torens starten overleg

Voor de 4 K-torenflats  wordt door Woningcorporatie De Key, samen met de bewonerscommissies/huurders, een overleg opgestart over mogelijke varianten om van het aardgas af te gaan. er is aan extern bureau Merosch gevraagd diverse opties naast elkaar te zetten.  Er worden nu eerst isolatie metingen gedaan door www.peutz,com Meer informatie over dat traject bij Hart voor de K-buurt 0651084879 / of Ria Braaf-Fränkel op 06-53897583.

In dat kader geeft Vattenfall ook de presentaties op 31 mei en 14 juni in het buurthuis Bonte Kraai (zie hier boven )

Andere huurders

Huurders adviseren wij in overleg te treden met de woningcorporaties/ huiseigenaar. 

Stichting !WOON kan huurders hierbij helpen. Laat Ria Braaf-Fränkel van Hart voor de K-buurt op 06-53897583 weten als u behoefte hebt aan meer informatie of hulp daarbij.

7 Heeft u nog vragen over aardgasvrij wonen?

▪      Voor meer informatie over aardgasvrij wonen kunt u kijken op
amsterdam.nl/aardgasvrij of belt u met de helpdesk 14020.

▪      U kunt ook bellen met K-buurtbewoonster Ria Braaf-Fränkel op 06-53897583. Zij kan
u helpen met dit proces.

▪      Word onderdeel van de K-buurt brede WhatsApp groep voor en door de buurt over
aardgasvrij wonen en de energietransitie: Klik daarvoor op de link  
www.bit.ly/aardgasvrijkbuurt

ENGLISH SUMMARY

By 2040, all homes in Amsterdam must be rid of natural gas. The K-Zone is one of the first Amsterdam neighborhoods where the municipality, together with all home owners and energy parties, is investigating how we can achieve this. This has been a  municipality decision.

A plan is now being made for each flat and housingcluster  in the K-Zone. That plan must be completed in April 2021 and executed if possible by 2030, and by 2040 at the very latest.

The municipality wants to do this together with residents. That is why we, as a neighborhood, have started a process #Kbuurtaardgasvrij. We want to know what is important to you and how this process can best be carried out. More about this process in the document Basisdocument uitleg K-buurt Aardgasvrij  which we have made for you. There will also come English documentation and video’s.

Also keep checking the category ”kbuurtaardgasvrij” on this website (see the category-menu), follow #kbuurtaardgasvrij on socialmedia or email to kbuurtaardgasvrij@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *