Festivals blijven in Diemerbos

De gemeenteraad van Diemen besluit waarschijnlijk in februari om dit jaar evenveel festivals in het Diemerbos mogelijk te maken als het afgelopen jaar. Dat wil zeggen dat er in de zomer van 2016 in vier weekenden acht festivals zijn toegestaan. Wel wordt voor twee weekenden een lager geluidsniveau opgelegd. Dit houdt in dat er twee weekenden zijn waarin de organisatie 65 dB(A) en 83 dB(C) op de gevel opgelegd krijgt en in de overige twee weekenden lagere normen worden opgelegd, te weten: 60 dB(A) en 79 dB(C). Afhankelijk van het type muziek en externe factoren leidt dit tot een reductie of toename van het in 2015 waargenomen geluid.

Het college is tot dit voorstel aan de gemeenteraad gekomen na een uitgebreide evaluatie met alle betrokkenen: eigenaar en beheerder van het Diemerbos, festivalorganisatoren, omwonenden, gebruikers van het bos, festivalbezoekers, politie en hulpdiensten. Het verslag van de evaluatie van de Diemerbosfestivals 2015 en het voorgenomen raadsvoorstel van burgemeester en wethouders voor deDiemerbosfestivals in 2016, zijn nu beschikbaar voor inspraak. Iedereen kan hier tot en met 4 februari 2016 op reageren. Klik HIER voor de raadsvoordracht.

Hieronder de conclusies uit de evaluatie:

Opgemerkt kan worden dat door acht festivals in het Diemerbos Diemen in 2015 toe te staan, Diemen en met name het Diemerbos, meer op de kaart is komen te staan. Staatsbosbeheer heeft door het verhuren van het Diemerbos 25.000 euro ontvangen, waarmee het

Diemerbos beter, kan worden beheerd.

De bezoekers van de festivals (circa 4500 per festival) is een doelgroep die het Diemerbos als prachtige locatie ervaren en de locatie goed bereikbaar vinden.

Klachten

Er zijn behoorlijk veel klachten gekomen naar aanleiding van de festivals. De grootste gemene deler van de klachten zit hem in de geluidsoverlast. Diverse burgers uit Diemen, maar ook uit de omliggende gemeenten (Weesp, Driemond, Amsterdam-Zuid-Oost, IJburg, Muiden, Naarden en zelfs

Hilversum) klaagden met name over de lage tonen (bassen, de dB(C) norm). Alhoewel sommige klagers van oordeel zijn dat het Diemerbos in zijn geheel niet voor festivals gebruikt kan worden, aangezien het een natuurgebied is, is het gros van de indieners van de klachten

van mening dat een aantal festivals wel kan, maar dat vier weekenden niet in verhouding staat tot de hinder die hier mee gepaard gaat.

De klachten zagen daarnaast veelal op een beperkte toegang van het Diemerbos voor het overige recreatieve gebruik.

Voorts wordt in de klachten veel gesproken over de staat van oplevering na de festivals in het Diemerbos. Aan een aantal aspecten kan, indien toestemming gegeven wordt voor een of meerdere festivals, tegemoet worden gekomen.

Een voorbeeld hiervan is een grondige gezamenlijke eindschouw van Staatsbosbeheer en de gemeente, zodat het langdurig laten liggen van materialen en afval voorkomen wordt. Door het plaatsen van goede bebording over omleidingsroutes kan onduidelijkheid worden voorkomen.

Door structurele maatregelen (mogelijkheid bij meerdere festivalweekenden) zou de drassigheid van het gras en de modder op de paden verbeterd kunnen worden. Door mogelijk strengere regels en nieuwe voorschriften kan beter gehandhaafd worden op drugsgebruik en drugshandel.

Door het opnemen van een extra meetpunt en mogelijk een nieuwe lay-out voor de podia kunnen de belangen van de bewoners van Driemond en Weesp beter behartigd worden. Ook het opnemen van geluidsnormen op de bron en het opnemen van een expliciete dB(C)norm in de vergunning zou ertoe moeten leiden dat sneller en effectiever op geluid gehandhaafd kan worden en dat de overlast beperkt kan worden.

Aan een aantal aspecten kan, afhankelijk van de te maken keuze of festivals al dan niet, en zo ja, afhankelijk van de hoeveelheid toegestane festivals, niet of in mindere mate worden voldaan. Voorbeelden hiervan zijn de toegankelijkheid van het Diemerbos tijdens evenementen en het aspect dat het Diemerbos een natuurgebied is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *