Begroting Amsterdam en ZO

De Amsterdamse gemeenteraad heeft op 6 november 2014 ingestemd met de begroting voor 2015. Een ruime meerderheid van de raad is akkoord met de financiële plannen die wethouder Kock (Financiën) heeft voorgelegd. Uit de begroting voor de hoofdstad blijkt onder meer dat het college van B en W komende jaren extra geld uittrekt voor lastenverlichting, onderwijs en armoedebestrijding.

Verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66, Financiën) spreekt van een mijlpaal: “Dit is de eerste begroting van het nieuwe college van D66, VVD en SP. De plannen zijn degelijk en ambitieus. Maar misschien nog belangrijker: dit is de eerste begroting die volgens de nieuwe regels is opgesteld. Hierdoor is de begroting overzichtelijker en transparanter dan voorgaande jaren.’

In de Begroting 2015 zijn de afspraken uit het coalitieakkoord Amsterdam is van iedereen vertaald naar concrete financiële plannen. Voor onderwijs is in 2015 meer dan 32 miljoen euro extra beschikbaar, voor armoedebestrijding 20 miljoen euro en 60 miljoen euro voor het bouwen van extra woningen. Ook trekt het college 15 miljoen euro uit om de Afvalstoffenheffing te verlagen. Bron: website Amsterdam.

De redactie van Kantershofenzo.nl heeft twee pagina’s uit de ruim 500 pagina’s tellende begroting gehaald: die specifiek Zuidoost betreffen: begroting_2015 zuidoost. Het budget voor ZO is ruim 90 miljoen euro. In de begroting voor Zuidoost wordt ingegaan op een aantal aspecten en deelgebieden. Hieronder enkele opvallende zaken:

‘In Bijlmer Oost (lees: de EGK-buurt) zijn de bewoners ondernemend van aard zowel in maatschappelijke als commerciële zin. Naast een relatief hoog percentage ZZP’ers is er sprake van een bloeiende informele economie op het gebied van transport, catering, kinderopvang, kledingproductie en huishoudelijk werk. Van de bewoners heeft 73% een niet Westerse Amsterdammers (dit is een fout: moet waarschijnlijk zijn: achtergrond). Het gemiddelde inkomen ligt een vijfde lager dan het Amsterdams gemiddelde en de tevredenheid met de buurt is 7,3. De situatie kan tussenbuurten sterk verschillen. In een aantal buurten zoals Geerdinkhof,Nieuw Grunder, Kantershof, Laag Eeftink, Laag Egeldonk ligt het gemiddeld inkomen boven het Amsterdams gemiddelde. Met name in de hoogbouw wonen veel mensen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering.’

Over onderwijs
‘Het percentage van leerlingen met HAVO/VWO advies is in Zuidoost slechts 31% terwijl in Amsterdam 59% van de leerlingen dit advies krijgt. De kans op het behalen van een startkwalificatie is helaas ook minder groot in Zuidoost dan ergens anders in Amsterdam. In 2013 was dit percentage in Zuidoost 59% en in Amsterdam 70%.’

Focuspunten

Wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid
‘Een belangrijke opgave is het afronden van de stedelijke vernieuwing. Braakliggende terreinen (E- en K-buurt) moeten zoveel mogelijk worden voorkomen aangezien dit leidt tot afname van leefbaarheid door zwerfvuil en het gevoel van onveiligheid. Creativiteit bij de invulling van deze terreinen is noodzakelijk. Wanneer garages worden gesloopt zal de openbare ruimte opnieuw ingericht moeten worden zoals bij de garages Hofgeest en Haag en Veld. Een andere opgave is het aantrekkelijker maken van het woningaanbod, zodat buurten aantrekkelijk zijn voor gevarieerde groepen, qua leeftijd, inkomen en woonwensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Gaasperdam.’

World of Food (garage Develstein)
‘Een creatieve nieuwe invulling van een leegstaande parkeergarage. Net als de atelierruimtes in garage de Kempering. Wanneer nieuwe invulling geen optie is moeten er middelen gereserveerd worden voor de herinrichting van de openbare ruimte.’ Redactie, NB: Garage Kempering wordt over tien jaar gesloopt, er wordt nog steeds een tijdelijke bestemming gezocht. Bedoeld kan zijn: Kruitberg.

Foto: Zuidoost Partners

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *