Nieuw stelstel: bestuurscommissie

Het was een klein wonder dat er op de informatie-avond over het nieuwe bestuurlijke stelsel (lees: verdwijning van de deelraden) nog zo’n vijftig bezoekers waren afgekomen. Want de avond was niet te vinden op de website van de locatie, het CEC aan de Bijlmerdreef, en niet eenvoudig op die van het stadsdeel  Dankzij de social media, ook vanuit het stadsdeel, hadden dinsdag 21 mei diverse betrokken buurtbewoners en raadsleden de lentekou getrotseerd om wethouder Andree van Es beleefd maar kritisch te bevragen.

Het college van Burgemeester & Wethouders houdt vier informatieavonden over de voorstellen voor het nieuwe bestuurlijk stelsel. In maart 2014 gaan Amsterdammers weer naar de stembus. Ze kiezen dan voor de gemeenteraad en de bestuurscommissies in de stadsdelen. Bestuurscommissies vervangen de huidige deelraden.

Waarom?

Het kabinet (en de Eerste en Tweede Kamer) heeft besloten dat er in Amsterdam en Rotterdam door de stadsdelen te veel bestuurslagen en bestuurders zijn en wil dit veranderen.

Wat is een bestuurscommissie?

In Amsterdam komen in plaats van de deelraden 7 bestuursommissies. In Zuidoost bestaat deze commissie uit 13 leden, inclusief een dagelijks bestuur van drie leden. Nu bestaat de raad uit 29 leden en het dagelijks bestuur uit vier personen. Ook de stadsdelen Centrum, Noord en Oost krijgen op basis van het inwoneraantal 13 leden in de bestuurscommissie. Het algemeen bestuur in de stadsdelen Nieuw West, Zuid en West bestaat uit 15 leden.

Wat mogen ze doen?

Op grond van de nieuwe Gemeentewet is de hoofdregel dat taken en bevoegdheden aan het gemeentebestuur (college en raad) toekomen tenzij deze expliciet aan de bestuurscommissies zijn gedelegeerd. Er is een lijst met 23 punten wat de commissie mag doen. Op nummer 1 staat:

Gebiedsontwikkeling voor projecten tot een bepaalde omvang (tot 5 miljoen euro en tussen 5 en indicatief 25 miljoen euro) en complexiteit. Projecten krijgen zo één eigenaar.

De bevoegdheden voor gebiedsontwikkeling omvatten:

a. lokale bestemmingsplannen voorbereiden binnen stedelijke beleidskaders (zie hierna).

b. gebiedsontwikkeling en -uitvoering tot een bepaalde omvang (tot 5 miljoen euro en tussen 5 en indicatief 25 miljoen euro)en complexiteit.

c. gronduitgiftes en erfpachtbeheer binnen stedelijke beleidskaders.

d. de hiermee samenhangende vergunningverlening en handhaving.

Zie dit stuk voor meer informatie.

Wanneer?

2014 is een overgangsjaar. Na de verkiezingen houdt de stadsdeelraad op te bestaan. Er wordt een nieuw financieel stelsel ingevoerd, maar op zijn vroegst per 1 januari 2015.

Wie kiest?

Ingezetenen die afkomstig zijn uit een land dat geen lid is van de Europese Unie en die rechtmatig in Nederland verblijven, mogen stemmen voor de bestuurscommissies als ze drie jaar onafgebroken in Nederland wonen. In de Kieswet wordt uitgegaan van een periode van vijf jaar. Ook mogen zij zich al na drie jaar verkiesbaar stellen (passief kiesrecht).

Op wat kiezen?

In de Kieswet staat dat politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid vormen zich voor de verkiezingen kunnen laten registreren. Zij kunnen dan onder een bepaalde naam aan de verkiezingen meedoen. In de verordening is bepaald dat ook andere dan politieke groeperingen zich voor de verkiezingen voor de bestuurscommissies kunnen registreren. Ook stichtingen kunnen zich laten registeren. Groeperingen die geen vereniging of stichting zijn kunnen zich niet registreren en kunnen dus niet onder een bepaalde naam aan de verkiezingen deelnemen. Zij kunnen wel een blanco lijst vormen.

Voortgang

Op donderdag 23 mei 2013 is er een extra vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken voor de behandeling van het collegevoorstel over het bestuurlijk stelsel. Tijd: 13.30 uur, plaats: Boekmanzaal (stadhuis).

De planning voor de behandeling van het collegevoorstel over het bestuurlijk stelsel vanaf 2014 door de gemeenteraad is als volgt:

23 mei 2013: behandeling collegevoorstel door de raadscommissie Algemene Zaken.

30 mei 2013: mogelijk vervolg behandeling collegevoorstel door de raadscommissie Algemene Zaken.

12-13 juni 2013: besluitvorming in de gemeenteraad.

Meer informatie: website Amsterdam. Op de foto tweede van links wethouder Andree van Es.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *