Klankbordgroep Gaasperpark zet stappen

Inmiddels zijn er vier (of vijf?) bijeenkomsten van de Klankbordgroep van buurtbewoners geweest over de toekomst van het Gaasperpark.  Van de bijeenkomst op 1 juni op Boerderij Langerlust volgt hieronder een verslag van de organisatie. De eerdere bijeenkomsten waren in het Planetarium en draaiden om informatie en ideeën ophalen. Momenteel moeten er keuzes gemaakt worden om naar een ontwerp toe te werken. Het is nogal een lap tekst, maar wel van belang voor de toekomst van het park.

De deelnemers – namens Kantershof maakt bewoonster Marion Schruijer (links op de foto) deel uit van de groep-, begonnen de bijeenkomst met huisgemaakte brownies van één van de deelnemers. Er waren ook een aantal pitches door deelnemers, die bijdroegen aan de goede sfeer die middag.

Jos (Bureau Stroom) openende de bijeenkomst. Het gezamenlijke deel bestond uit presentaties over de huidige stand van zaken, de sportnetwerkbijeenkomst, de Segwaytour van de ROC leerlingen en over het beheer door Groengebied Amstelland.

Naar aanleiding van de presentatie door Jasper (Groengebied Amstelland) over het beheer van de Gaasperplas en de bezuiniging op het beheerbudget werd vanuit de groep de zorg geuit dat alle moeite van de deelnemers tevergeefs is, als zou blijken dat het ontwerp leidt tot hogere beheerkosten en om die reden zou worden afgekeurd door het bestuur.

Jasper antwoordde dat gedurende het ontwerpproces tussentijds wordt gecheckt of het ontwerp leidt tot hogere beheerkosten. Daarnaast wordt in de komende meedenkgroep-bijeenkomsten ook gekeken over kansen voor zelfbeheer en mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. Jasper benoemt dat de bezuiniging op Beheer pas wordt geëffectueerd na afronding van de planvorming en besluitvorming van het nieuwe ontwerp.

Afgesproken wordt om hier in de Klankbordgroep verder over te spreken. Het klankbord heeft als doel de procesvoortgang te bewaken. Tristão schuift namens de meedenkgroep aan bij de eerstvolgende Klankbordbijeenkomst om hierover verder te praten.

Olga en Yttje presenteerden wat zij als ontwerpers tot nu toe gedaan hebben en hoe zij de input uit de eerdere bijeenkomsten hebben verwerkt. De aanwezigen vonden dat wat er tot nu toe is opgehaald op een goede manier door de ontwerpers vertaald en verwerkt is in het huidige concept. Dat geeft vertrouwen voor het vervolg van het ontwerpproces.

De geplande werksessie buiten viel door regen in het water waardoor we allemaal naar binnen moesten. Dit werkte wat rommelig, maar dat hinderde de verschillende werkgroepjes helemaal niet. Er werd intensief gediscussieerd en hard gewerkt aan de ontwerpen en zijn er goede resultaten behaald. De – soms grote – verschillen van inzicht moeten uiteindelijk wel samenkomen en dat is aardig gelukt. Dat blijft wel een uitdaging voor de volgende sessies.

De deelnemers konden die middag aan drie onderdelen werken. Op de volgende pagina’s staat wat er uit die drie ontwerpsessie kwam.

Hoofdentree en deel van de voormalige Floriade
In de groep die de hoofdentree en een groot deel van het voormalige Floriade als ontwerpopgave hadden, waren de geluiden overwegend negatief: voorgestelde maatregelen werden veelal negatief beoordeeld en van tafel geveegd. Uiteindelijk was toch de hele groep bereid om mee te denken in ontwerp oplossingen. Dit leidde tot een paar plekken langs de noordelijke oever die als zwemlocatie onderzocht kunnen worden. Ook was er een duidelijke voorkeur om de waterspeelplaats als een op zichzelf staande functie in het park te laten. Hiermee is gelijk de keuze gemaakt om de formele hoofdentree te verduidelijken met een meer heldere inrichting van beplanting en eventueel een poort.

Oostzijde van het park
Eén van de opgaven is het ‘rondje Gaasperplas’: een rondje om de plas met één duidelijk fietspad en voetpad en vier plekken die een opknapbeurt krijgen. Namelijk het gebied rond hondenstrandje, bastion (entree vanuit metro), maalkom (entree Langerlust) en Ballorig. De deelnemers vinden dat een leuke indeling die goed verdeeld ligt rond de plas.

De oostzijde strekt zich uit van de natte-natuurzone met vastenplanteneiland tot en met Ballorig. Binnen de groep keken we naar de routes & parkeergelegenheid, natte-natuurzone, weidezone en zochten we ideeën uit die goed in dit gebied passen. De groep noemt dat de vaste plantentuin onderdeel zou moeten zijn van de tuinen-zone in plaats van de natte natuurzone.

Voor de routing werden twee varianten bedacht. De favoriete variant is de autoweg eruit met een nieuwe ontsluiting naar de waterzuivering over het nu aanwezige fietspad. De parkeerplekken zouden geplaatst kunnen worden op een parkeerplaats naast Langerlust. Als alternatief zou de weg versmald kunnen worden, met parkeervakken tussen de bomen of een parkeerplaats op de gemeentewerf.

De parkeervakken tussen de dagcamping en de surfschool zouden verplaatst moeten worden richting de waterzuivering en alleen toegankelijk moeten zijn voor mindervaliden.

Het fietspad zou achter Ballorig langslopen en het voetpad ervoor. De ruimte rond Ballorig moet behouden blijven voor op drukke dagen. Achter Ballorig in is ruimte voor een speelbos. De natte-natuurzone en weide-zone zouden geschikt zijn voor een educatieve natuurroute, met planten voor insecten. Door het weidegebied zou een laarzenpad van kort gemaaid gras aangelegd kunnen worden. De sloten zouden terug gebracht kunnen worden met natuurvriendelijke oevers.

Ideeën uit de lijst die hier passen zijn: moestuinen (gevaar: kassen/huisjes), een boomgaard en een educatief centrum voor kinderen over natuur. Binnen de groep werden veel ideeën aangedragen en suggesties benoemd. De verschillende opties werden wel al snel beoordeeld door favorieten te kiezen. De verschillende mogelijkheden zouden verder uitgewerkt moeten worden om te bepalen wat het beste past.

Zuid- en westzijde

De opdracht was om op de Zuidoever en de Westkop te schetsen, maar deze groep heeft virtueel de hele Gaasperplas rondgewandeld en opgetekend wat zij als kansen op verbetering tegenkwamen. De sfeer in de groep was goed en constructief, waardoor het hele park relatief snel werd besproken. De deelnemers benoemden expliciet waar zij persoonlijk een andere mening zouden kunnen hebben dan andere stakeholders (bijvoorbeeld hondeneigenaren over het hondenstrandje). Zij probeerden ook vanuit het perspectief van anderen te denken en ook dat mee te nemen.

Hierna volgen een aantal highlights.

Bastion
Het bastion behoort tot de ‘hard-ware’ van de Floriade-relicten. Het plateau, de muren en de bomencirkel zijn nog redelijk intact. Met opknappen van die elementen is dit een mooie en logische plek voor een horeca met een terras dat uitzicht geeft over de plas als tenminste de opgeschoten beplanting langs de oever wordt verwijderd.

De Floriadetuinen
Deze beplantingselementen die ten tijde van de Floriade bijzonder waren zijn ‘soft-ware’ en zo in verval geraakt, dat er geen positieve beleving meer vanuit gaat. Toch is er nog een kans: opknappen van (enkele) tuinen en ze vervolgens in zelfbeheer te geven bij groepen vrijwilligers, die daarbij wel een goede deskundige begeleiding nodig hebben.

Als dat niet lukt ruim dan de tuinen maar op en richt het beheer op de mooie bomen die in de tuinenzone staan. Voor het behoud van de tuinen geldt het motto: doe het goed of doe het niet!

Ligweide langs de oever
Dit is met mooi weer een geliefde plek om aan het water te zitten. Een zandstrand past niet in het karakter van de ligweide. Iets als een zwemstoep, zoals bij de Grote Weide in het Amsterdamse Bos, zou wel leuk en passend zijn.

Natuurzone
Als tegenwicht tegen het ‘cultuurlijker’ maken van het tuinendeel en bastion zou het deel van het Floriadepark tegen de Gaasp aan natuurlijker kunnen worden beheerd.

Oostkop
Hier hebben we het voorstel van een van de deelnemers getekend om de ontsluitingsweg aan te passen. De weg eindigt bij Langerlust en de inrit van de gemeentewerf, waardoor het gebied van het weiland niet meer van de plas wordt afgescheiden. Om de surfvereniging en dagkampeerterrein bereikbaar te houden, wordt er naast het fietspad vanaf de Gaasp een (smalle) auto-ontsluiting aangelegd. Het parkeerterrein langs de oever wordt opgeheven en parkeerstrook wordt verplaatst naar zone langs het hek van het Waterleidingterrein. Op de plek van het huidige parkeerterrein kunnen dan een voetpad en fietspad worden aangelegd.

Strand
Het is het onderzoeken waard of het voetpad voor Ballorig langs kan worden gelegd (‘alles wat voor Ballorig staat is meegenomen’). Het water in het strandbad vervuilt nu door het grote aantal watervogels. Daarom zou het beter zijn om de rietkragen langs het eilandje weg te halen en te verplaatsen naar de oever langs de plas.

Zuidoever
Het gepresenteerde idee om de landtong los te graven en veel meer ondiepe natuurlijke oevers te maken wordt gezien als een kans om de natuurwaarde langs de zuidoever te vergroten. Het Jan Schaeferpad kan dan iets verder worden doorgetrokken en uitzicht bieden over de plas. In deze zone zou ook een natuureducatie annex vogelkijkhut op zijn plaats zijn.

Westkop
Op deze mooie weide, die afhelt naar de oever van de plas, is een culturele voorziening op zijn plaats. Een theater bijvoorbeeld met zicht in de lengterichting van de plas. De plek is te mooi om als hondenlosloopzone en hondenstrand te dienen, maar er moet dan wel een andere plek als hondenstrandje worden aangewezen. Nog lastig om die te vinden.

Kano- en zeilvereniging
Het clubhuis van de zeilvereniging is qua locatie een geweldige plek voor een openbare functie, maar de aanwezige leden van de vereniging geven aan dat dat heel lastig te combineren is met het beheer door vrijwilligers.

Routes fiets- en voetpaden
Er kan met enige aanpassingen van de bestaande paden een mooi en afwisselend wandel- en fietsrondje rond de plas worden gemaakt. Het voetpad zou breed genoeg moeten zijn om uit te nodigen tot veelzijdig en intensief gebruik (ook joggen, rolstoelen, kinderwagens enz).

Eén reactie op “Klankbordgroep Gaasperpark zet stappen”

  1. Het gaat hier niet om de Klankbordgroep maar om de Meedenkgroep. De meedenkgroep houdt zich bezig met plannen (de meeste zijn voorgekookt door GGA en het stadsdeel). De klankbordgroep heeft minder bijeenkomsten en houdt het proces in de gaten. Bijzonder vreemd is dat het stadsdeel en GGA (allesbehalve een democratische organisatie) verplicht door de gemeente tot een inspraakproject totaal voorbij gaat aan de status van het hele gebied rond de Gaasperplas. Het behoort tot het NatuurNetwerk Nederland, NNN, en is dus een natuurgebied waarin behoud en versterking van natuur en biodiversiteit voorop moeten staan. De tot nog toe ingebrachte plannen zijn daarom onuitvoerbaar omdat ze in strijd zijn met de Provinciale ruimtelijke verordening die geen bouwprojecten of afbraak van natuur toestaat. De Raad van State heeft ook bevestigd dat grote evenementen niet in dit gebied thuishoren. Toch verleent het stadsdeel nog steeds illegale omgevingsvergunningen.
    Stadsdeel Zuidoost en GGA zijn dus met een illegaal project bezig in de hoop dat ‘het volk’ dat niet op de hoogte is gebracht van deze status, met allerlei plannen komt die moeten aantonen dat ‘het volk’ de natuur niet meer ziet zitten en de boel wil ‘ontwikkelen’, d.w.z. exploiteren door bvb een restaurant in het park, een strandje, afbraak van de Floriade entree, enz. Er zijn zelfs plannen voor een bibliotheek en een theater/concertzaal ingebracht. Die kunnen dus zeker niet uitgevoerd worden.
    Dit participatietraject is daarom een wassen neus en bedoeld om de gemeente ervan te overtuigen dat de 4 miljoen aan groengelden moeten besteed worden aan facilitering van commercie. Daarmee negeren stadsdeel en GGA het NNN en zullen er zeker rechtszaken gevoerd worden om de plannen die ook niet in het bestemmingsplan passen, af te wijzen.
    Aan natuur lijkt het stadsdeel een hekel te hebben. Het Bijlmerpark is al tegen de vlakte gegaan en dat is een sportpark geworden. Kwaku heeft het NMPark zodanig beschadigd dat een reparatieperiode van een half jaar noodzakelijk was. Nu wil men een rondje Gaasperplas, dwz bomen kappen voor de aanleg van een marathon/cross/skeeler/skatebaan. En dat gaat heel veel geld kosten en wat overblijft aan natuur zal een groen decor zijn met nog een klein aantal bome als excuus voor echte natuur.
    http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *