Infobijeenkomst over lokale windturbines op 20 april

In het Nederlands Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat Nederland overschakelt naar duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgewekt op zee  en op land. Dit laatste valt onder verantwoordelijkheid van de energieregio’s. In april organiseert de gemeente in de stadsdelen van de voorkeursgebieden digitale informatiebijeenkomsten over windenergie. Op dinsdag 20 april is dat voor Zuidoost.
Een aantal bewoners praat met experts van onder andere de GGD en met bestuurders van de stad en de stadsdelen.

De gesprekken gaan over de mogelijke effecten van windmolens op de gezondheid en de natuur, en over de besluitvorming nu en straks. Het gaat ook over waaróm windenergie zo belangrijk is.

De gespreksavond is van 19.00 tot 20.15 uur. 

Ook komt er een bijeenkomst voor héél Amsterdam.  Bij de stadsbrede bijeenkomst is de wethouder aanwezig. U hoeft zich voor deze bijeenkomsten niet aan te melden. U volgt de uitzending via amsterdam.nl/bijeenkomstenwindenergie.

De zoeklocaties voor windturbines in de omgeving zijn: het Diemerbos (langs het Amsterdam-Rijnkanaal), de Waternetlocatie bij de Gaasperplas en knooppunt Holendrecht. De locatie aan de Gaasperplas (buiten Waternet) is afgevallen. Het initiatief in de Kbuurt voor een windturbine in Zuidoost ligt even stil maar wordt in juni weer opgepakt. Hier een gesprek met initiatiefnemer Elvis Penuel. 

Als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid heeft de gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld een substantiële bijdrage te leveren van circa 17 nieuwe windmolens en zonnepanelen op de helft van alle geschikte daken in 2030. Als gevolg daarvan kan met wind- en zonne-energie 80% van de Amsterdamse huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien.

Er is al besloten dat er extra windmolens in Amsterdam komen. Dit staat in de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid en in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. De ambitie is om dit te realiseren voor 2030 en de vergunningen hiervoor voor in 2025 te verlenen.

De stichting Stop Windturbines Geingebied (bezorgde vrijwilligers uit Abcoude, Baambrugge, Gaasperdam en omgeving) is vóór schone energie maar is tegen de plaatsing van windturbines in het Geingebied. De gemeente De Ronde Venen (waar deze dorpen onder vallen) heeft een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Ondanks deze moties heeft het College van B&W van de gemeente De Ronde Venen op 18 maart 2021 het Geingebied als geschikt zoekgebied bestempeld.

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Het huidige wind op land beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur, aldus Windalarm. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking voor de energie transitie als zodanig en wordt door het college van rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) afgewezen als leidend tot verrommeling van ons land.

In mei 2021 stelt de Amsterdamse gemeenteraad de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast. Dit besluit bepaalt in welke windzoekgebieden er als eerste medewerking onder voorwaarden wordt verleend aan  initiatiefnemers die windmolens willen ontwikkelen. Daarna start er een lokaal samenwerkingsverband.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *