Gaasperdammertunnel in 2020 gereed

Geïnteresseerden en omwonenden van de Gaasperdammerweg waren aanwezig voor een bewonersavond over de stand van zaken rond de Gaasperdammertunnel in Buurthuis Gein op 11 februari 2013. Vreemd genoeg is de uitnodiging hiervoor niet huis-aan-huis verspreid op Kantershof.  In september 2013 staat overigens een volgende bewonersavond gepland.

De presentatie werd gegeven door Lammert Postma van Rijkswaterstaat (RWS) en door Eric MacKay van Stadsdeel Zuidoost voor het groenplan op het tunneldek.

De plannen van RWS
In 2006 is het besluit tot aanleg van de tunnel A9 Gaasperdammerweg genomen. Tussen 2015 – 2020 moet dat project gerealiseerd worden. De 3 km lange tunnel krijgt 2 x 2 rijstroken + wisselstrook op de hoofdrijbanen en op de parallelbanen: 2 x 3 rijstroken. De afslag Langbroekdreef verdwijnt. Er komt een fiets/voetgangersbrug naast de A9 over de Gaasp en verderop richting Muiden, in de Bloemendaler Polder komt een nieuwe afslag naar Weesp. Het sluipverkeer langs Nellestein zou daardoor binnen de perken blijven. Op de kruising Gooiseweg – (tunneldek) Gaasperdammerweg komt een rotonde die aansluit op de tunnel in- en uitgangen van en naar Amsterdam Zuidoost. Tijdens de bouw worden 2 x 3 rijstroken in zuidelijke richting verplaatst en voorzien van geluidsschermen. De vluchtstroken komen te vervallen.

Wat levert de tunnel op?
Door de tunnel moet de geluidsoverlast afnemen; de luchtkwaliteit verbeteren; filevorming binnen stadsdeel Zuidoost verminderen. Bovendien moet de capaciteit van de weg worden verhoogd zodat vanaf 2020 150.000 motorvoertuigen per etmaal kunnen passeren (2x de huidige hoeveelheid).

Stand van zaken voorbereidingstraject
De planstudie is in 2004 gestart waarin o.a  het ontwerp-tracébesluit (OTB) en het Tracébesluit (TB) zijn opgenomen. Het Tracébesluit is in januari 2012 onherroepelijk geworden. Het OTB heeft van 10 juli tot en met 20 augustus ter inzage gelegen. Op dit moment licht een gewijzigd TB ter ondertekening bij de Minister. Belangrijkste aanpassing is de versmalling van de tunnel tot 62,7 meter breed. Er loopt nog één beroepsprocedure.

Welke aannemerscombinatie?
Zes aannemerscombinaties hebben zich aangemeld om de Gaasperdammertunnel te realiseren en gedurende 20 jaar (!) te onderhouden. Op 7 maart 2013 start de aanbesteding met deze partijen. In de zomer van 2014 wordt duidelijk wie het traject wordt gegund. In ieder geval een parij die een ‘werkende’ tunnel heeft gerealiseerd en de beste prijs/prestatie aantoont.
De bouw start in de zomer van 2015 en in december 2020 gaat de Gaasperdammertunnel open.

Bezuinigingen
Het effect van de bezuinigingen van het ministerie I&M is dat jaarlijks € 250 miljoen moet worden bezuinigdn. Hoe de invulling daarvan plaatsvindt is op dit moment nog niets besloten en vastgesteld.

Groeninrichtingsplan Stadsdeel Zuidoost
In het Plan staan de basisafspraken die de Gemeente (Amsterdam) met RWS heeft gemaakt. Met o.a. de schetsen voor de groeninrichting met bomen, struiken en gras. Dat er minimaal 1.500 bomen worden geplant. Er 1 meter grond(dekking) op het tunneldak wordt aangelegd. Nieuw wateroppervlak (2.500 m2) wordt gerealiseerd. De hellingshoeken van de taluds erin staan beschreven (1/3 – 1/4). En dat er een oplossing komt voor de noord-zuidverbindingen, Bijlmermeer – Nellestein/Gaasperdam en de aanpassingen van het onderliggend wegennet, S111, S112, S113 en de A2 Holendrecht_Amstel.

Mackay maakt in zijn verhaal duidelijk dat niet alle elementen op de plaatjes die hij toont straks exact 1-op-1 worden overgenomen. De (gegunde) aannemerscombinatie zal het groeninrichtingsplan, de bijbehorende aanbevelingen etc. laten uitwerken door eigen, ingehuurde landschapsarchitecten en specialisten.

Enkele bijzonderheden
De tunnel wordt een zogenaamde kamelen-variant, vanwege de bulten (hoogteverschillen door  de in- een uitgangen) ter hoogte van de Gooiseweg. De rotonde die bovenop de kruising tunnel/Gooiseweg wordt aangelegd scheidt ook de beide parkdelen. Rondom dat punt komt een vast (bomen)patroon. Het dak van het servicegebouw dat er komt, kan dienst doen als panoramapunt en is vrij toegankelijk voor het publiek.
De voet- en fietspaden onder de Gaasperdammerweg kunnen straks niet meer onder de tunnel door en daarvoor worden een aantal bruggen aangelegd die noord met zuid verbindt. Dat is bij het Nellesteinpad en het Kelbergenpad. Daarnaast komt er een brug die het Bijlmerpark met het Gaasperpark verbindt.
Op vragen wat er gebeurt tijdens de bouw als de fietspaden onder de huidige Gaasperdammerweg worden afgesloten, was het antwoord: ‘er komt een omleidingsroute, nooit langer dan 700 meter op een gelijkwaardige verbinding.’ Van belang als je kinderen van de ene kant van de A9 naar hun school aan de andere kant moeten lopen of fietsen.

Flexibel groen
Op de overige delen van het tunneldek komt een flexibele groenindeling die ruimte laat voor bomen met eetbare noten en/of vruchten. Ook ideëen uit het Amsterdamse bidboek voor de Floriade kunnen ingepast worden. Tjeerd Herrema, stadsdeelvoorzitter ZO, had dat in zijn nieuwjaarsspeech al vermeld. Daarbij kun je denken aan een lichte kasconstructie voor bijvoorbeeld (bijzondere) groenteteelt. Volgens wettelijke regelingen mogen er op tunnels geen (zware) gebouwen worden geplaatst of terreinen aangelegd waar enorme mensenmassa’s komen. Geen festivals op het tunneldek dus.
Langs de randen van het tunneldek – niet strak erlangs, vanwege mogelijke inkijk in aanliggende huizen en tuinen – komen fietspaden. Datzelfde geldt voor de bruggen. De hellingshoeken van de bruggen komt ook ter sprake; die zijn straks voldoende geschikt voor elektrische en handaangedreven rolstoelers.

Hinder tijdens de bouw
Tijdens de bouw wordt ter hoogte van Kantershof een 6 meter hoog geluidsscherm geplaatst, nu is die 4 meter hoog. Volgens  Gemeenteverordeningen is bouwlawaai (als heien) alleen tussen  07.00 en 19.00 uur toegestaan.
De maximum snelheid zal in diezelfde periode op de Gaasperdammerweg worden teruggebracht tot 90 km/u. Verkeershinder door extra drukte op de Karspeldreef (inmiddels versmald tot een rijstrook in beide richtingen) zal niet te voorkomen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *