EGK-buurt en armoede

Een bijeenkomst over armoede in de EGK-buurt werd afgelopen woensdagavond in SouthEast goed bezocht. Allereerst kwamen achtergronden, details en cijfers over het probleem aan de orde. Muriël Dalgliesh, voorzitter van de bestuurscommissie Zuidoost, maakte direct duidelijk dat over zaken waar het Stadsdeel geen invloed op heeft, zoals huurprijs, energiekosten en openbaar vervoertarieven, geen discussie hoefde te worden gevoerd.
Dalgliesh vond  belangrijker als uitgangspunt: “Wat kan ik (als bewoner) doen om de armoede te verminderen. Portefeuillehouder Urwin Vyent schetste later op de avond het belang van creatief zijn in oplossingen bedenken waar je goed in bent.Pentacost jongeren

Jongeren van de Pentacost Revival Church illustreerden  in een viertal sketches probleemstellingen over vier onderwerpen. kwijtschelding door belastingdienst, schuldhulpverlening, sollicitatieondersteuning jongeren en de voedselbank.

In de tafeldiscussies over die stellingen werd verschillend gedacht over de verantwoordelijkheid van het belanden in schuld (armoede). Als je niet meer van kinderopvang gebruik maakt, moet je zelf de kinderopvangtoeslag stopzetten en niet raar opkijken als je een jaar later een groot bedrag moet terug betalen. Een van de gevolgen: schuldhulpverlening bij de MaDi kan pas zo’n drie maanden na aanmelding met alle financiële gevolgen van dien. Dat moet versnellen was de conclusie. Inmiddels heeft het Stadsdeel dat probleem opgepakt.

Ook waren er verschillende wensen voor huiswerkbegeleiding, sollicitatiebegeleiding of -training. Een jongere desgevraagd daarover: “Je kunt op internet ook googlen op ‘solliciteren’ in plaats van YouTube-filmpjes te bekijken.
De Voedselbank werd door enkele bewoners als vernederend ervaren: lang wachten en beschimmeld brood en producten die een (een jaar) over datum waren zaten in de pakketten. Bij wie kunnen we klachten daarover kwijt? Zijn voedselbonnen of liever een pasje met een bepaald saldo om levensmiddelen te kopen geen betere – en minder genante – oplossing?
Sommige al lopende initiatieven zoals een ontbijtservice verdienen navolging. Niet alleen krijgen de kinderen een goed en gezond ontbijt niet meer met een lege maag in de schoolbanken – ook is er aandacht voor waarden en normen, eten met mes en vork  en tot slot gymnastiek, waarna de kinderen naar school worden gebracht. En dat voor 50 cent per kind!

Openbaar vervoer bleef ook een issue. “Waarom kan het stadsdeel niet zorgen voor vervoer binnen de wijk voor 1 euro, zoals in Lelystad en Eindhoven het geval lijkt te zijn”. Een vrouw vertelde: “Vroeger kan ik nog wel eens iemand die het hard nodig had meenemen naar de markt op mijn strippenkaart, met de huidige OV-chipkaart is dat niet meer mogelijk.”

Welke voorstellen worden uitgevoerd?

Alle vragen en opmerkingen zijn genotuleerd en komen  eerdaags beschikbaar. De Gemeente Amsterdam zal later beslissen welke plannen welk budget krijgen om uitgevoerd te kunnen worden.

Achtergronden en details

Gepresenteerd door Hans Dijksman, sr beleidsadviseur armoede Amsterdam Zuidoost en Hannelore Mulier, projectleider Kansrijk Zuidoost.

Kansrijk Zuidoost is in 2007 gestart met huis-aan-huis bezoeken om de aremoede in kaart te brengen. In 2014 is bij ruim 6000 mensen geinventariseerd welke hulp ze willen en wat ze nog meer nodig hebben. Wat opvalt is het ontbreken van een startkwalificatie. Lichamelijke en psychische klachten dienen zich aan. De regels worden strenger, waardoor een moeder haar eigen zoon moet uitschrijven voor het behoud van een DWI-uitkering.

Een van de gevolgen is onderhuur, ook moeders met kinderen. Bewoners hebben een groot sociaal maar oppervlakkig netwerk en ze voelen zich vaak eenzaam. Vooral door onwetendheid raken mensen in armoede, de betreffende bewoners van de Bijlmer weten de weg niet, beschikken niet over de juiste informatie. De wil is er wel, maar het aanbod sluit niet aan op de behoefte.

Enkelke keiharde cijfers
84.000 huishoudens in Amsterdam hebben nu (2014) een minimuminkomen (22%). Het betreft met name eenoudergezinnen en mensen van diverse etnische groeperingen. In Bijlmer Oost (EGK-buurt) gaat het 3.000 huishoudens, hetzelfde geldt voor Bijlmer Centrum.

EGK-buurt
Aandeel sociale huurwoningen is hoog (59%);
Aandeel eenoudergezinnen in Bijlmer Oost is 18%;
Aandeel minimahuishoudens is fors hoger dan gemiddeld (Bijlmer Oost 25%);
De armoede is het hoogst bij niet-Westerse groepen: Surinamers, Antillianen en West-Afrikanen; eenoudergezinnen en
alleenstaanden.

Armoede is geen losstaand fenomeen. De lage opleiding, onvoldoende taalbeheersing en plotselinge (psychosociale) problemen  door scheiding of ziekte zijn er debet aan. De Economische crisis in Nederland doet verder afbreuk aan de de oplossing van de problemen.

Een aantal oplossingen en projecten
Jongeren een perspectief bieden (o.a. opleidingen) en voorlichting geven ook aan jong volwassenen. Investeren in
vermindering van de jeugdwerkeloosheid; financiële redzaamheid voor jongeren en informatie aan ZZP’ers en ondernemers.
Vrouwenempowerment, budgetcursussen en participatietrajecten door Kansrijk Zuidoost
Er moeten bovendien goede aanvullende voorzieningen komen voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *