buurtplatformrecht kan in Zuidoost van start, advies unaniem aangenomen

24 februari 2022 nam de stadsdeelcommissie Zuidoost met unanieme stemmen een advies aan over het buurtplatform recht en de proeftuin die daarvoor wordt opgezet. In de brede stad Amsterdam doen 10 buurten mee aan de pilot, waarvan 4 van Amsterdam Zuidoost:  F-buurt, H-buurt, K-buurt en Gein.

Met dit advies spreken de gekozen stadsdeelcommissie leden zich uit over de naar voren gestapte bewonerszelforganisaties die hun status als buurtplatform erkend willen zien.  Naast de daden en resultaten van deze platformen in de wijk die de belangrijkste bron van legitimering vormen, is er zo een borging van de legitimiteit vanuit de representatieve democratie.

Het advies vraagt  het dagelijks bestuur ook om de gemeentelijke / stadsdeel organisatie te vragen zich te verhouden tot deze buurtplatformen als partners in de wijk en om mee te doen met de proeftuin en wat de proeftuin van hen vraagt.

Een buurtplatform is een door bewoners zelf opgericht netwerk dat bewoners en organisaties en initiatieven  in een buurt samen brengt om zich samen in te zetten voor buurtverbetering. Het geeft de buurtgemeenschap een stem, en een structuur om samen te werken en samen activiteiten te ondernemen en fungeert als netwerkorganisatie van buurtbewoners en -organisaties en bewonersinitiatieven die willen samenwerken ter verbetering van mens en buurt; m.a.w. de leefbaarheid’ .

De individuele bewoner staat vaak in een ongelijke machtsverhouding t.o.v. de overheid of andere institutionele partijen in een buurt. Door te collectiviseren per buurt kunnen bewoners daarin tot een betere verhouding komen. Het is dan wel nodig dat de ”georganiseerde bewoner” dan effectief haar taak kan uitoefenen.

De Proeftuin past in het streven van het college van de stad Amsterdam om bewoners  een steviger positie en rol te geven in de aanpak van de grote uitdagingen waarvoor de stad zich gesteld ziet. Bewoners die zichzelf van onderop organiseren in een buurt geven op hun beurt aan deze rol en verantwoordelijkheid al volop op te pakken, maar als buurtplatform hierin erkend en vooral (beter) gefaciliteerd te willen worden. Op dit moment komen de bestaande platformen te weinig toe aan hun echte werk doordat ze te vaak hun energie moeten steken in met aan tafel komen, overleven als organisatie, uitgespeeld worden tav andere organisaties in de wijk en zo van overleg naar overleg over proces hobbelen in plaats van bezig zijn met de inhoud.

Op basis van eerdere ervaringen in de stad, verwoord in een noodkreet aan de gemeenteraad in oktober 2020, pleiten bestaande platformen voor een erkenning van hun status waardoor zij als Buurtplatform een erkende positie krijgen. Er wordt hierin een vergelijking gemaakt met de Overlegwet, die ervoor heeft gezorgd dat Bewonerscommissies een erkende positie hebben verkregen.

Het versterken van de mogelijkheden tot zelforganisatie en co-creatie zal de effectiviteit van hun inzet vergroten en de samenwerking met de overheid (en andere instituties) vergemakkelijken. Hierdoor worden meer resultaten geboekt die ten goede komen aan de bewoners en de ontwikkeling van wijken en buurten. Ook zal het de onderlinge samenwerking in de buurt verhogen als de overheid buurt-partijen gaat bewegen samen te werken in het gezamenlijke platform in plaats van te stimuleren dat verschillende partijen tegen elkaar in kracht gezet worden. Zo kan het buurtplatformrecht ook vertrouwen van bewoners in de overheid en andere instituties versterken.

Het advies was van de hand van Dhr Michel Idsinga (PvdA) en werd met unanieme stemmen aangenomen: https://youtu.be/QFYG3HgFvxA

het advies van de stadsdeelcommissie

https://zuidoost.notubiz.nl/document/11230574/1/Ongevraagd+advies+Proeftuin+Buurtplatform

4 buurtplatformen Zuidoost stellen zich videovoor aan Stadsdeelcommissie in het kader van buurtplatformrecht

http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/02/4-buurtplatformen-stellen-zich.html

registratie van de eerdere discussie in de stadsdeelcommissie https://youtu.be/aP9ym8iXSeQ 

Brief van de wethouder aan de gemeenteraad over de proeftuin https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11046491/1/09012f97804d33dd  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *