Bijlmerweide krijgt 2 ha water erbij

De Gaasperdammerweg wordt verbreed en dat levert meer verharding op waardoor er 5 ha extra waterberging bij moet komen. De Bijlmerweide – groenstrook tussen Kantershof/Geerdinkhof en de Weesper Trekvaart – is als locatie gekozen om het regenwater af te voeren. Dat  betekent dat daar 2 ha wateroppervlak moet zijn toegevoegd voordat de wegwerkzaamheden beginnen. Het resterend deel van het water komt in Gaasperdam terecht.

Op 3 oktober 2012 was een rondleiding door de Bijlmerweide om de ideeën voor het creëeren van extra wateroppervlak te toetsen aan de werkelijke situatie. Op de foto’s worden de mogelijke locaties bekeken. Het meest zuidoostelijke deel van de Bijlmerweide en het drassige nabijgelegen veld (tegen de zandheuvel) met de vele berenklauwen lijken geschikte plaatsen.
Toch wil men het grootste deel van de waterberging met natuurvriendelijke oevers – verspreid over noord-, midden- en zuidzijde van de Bijlmerweide – realiseren.

[nggallery id=21]

Inspraak middels een workshop
Liefhebbers van de Bijlmerweide en bewoners van Geerdinkhof en Kantershof waren uitgenodigd om mee te denken over de plannen met ‘hun Weide’. Op 19 september 2012 hebben zij in een workshop ideeen ingebracht .
Medewerkers van Stadsdeel Zuidoost, Waternet, Dienst Ruimtelijke Ordening en Rijkswaterstaat waren ook daarbij aanwezig.
Onderstaande ideeën zijn in een schetsontwerp (PDF) opgenomen. Tijdens de rondleiding werd bekeken en besproken wat dat in de praktijk betekent.

Een aantal voorstellen
Smalle slootjes verbreden; eilandjes verkleinen, beschoeiing verwijderen: natuurlijke oevers toepassen en deze uitbreiden voor het uitzicht. Drassige weides in het zuiden omzetten naar poelen. Mooie bomen respecteren (vleugelnoot en beuken die ook in de monumentale bomenlijst zijn opgenomen) tot aan een amfibiepoel. Bij brugonderhoud of vervanging daarvan een ophaalbrug (voor evt. schaatsgenot) realiseren.

Contouren van het plan
Om het regenwaterafvoer van de A9 op een natuurlijke manier te bufferen en te grote piekafvoeren in de toekomst moeten worden voorkomen wordt extra waterberging gerealiseerd in de Bijlmerweide.
Projectleider Eric Mackay geeft aan dat de strekking van het verhaal is dat kwaliteit aan de Bijlmerweide wordt toegevoegd.
Voor de Bijlmerweide is gekozen om de ecologische kwaliteit van de Natuurzoom te kunnen versterken. De Natuurzoom is de ecologische verbinding tussen het IJmeer en de polder De Ronde Hoep.
Ontwerp(st)er Openbare Ruimte Olga Appelman geeft uitleg hoe de waterberging kan worden opgelost en wat de randvoorwaarden zijn. Ze schetst hoe de extra 2 hectare eruit kan zien. Kern van haar uitleg is dat de oplossing voor extra wateropvang wordt gecombineerd met de oplossing voor vergroting van de ecologische kwaliteit van de Bijlmerweide. Die geïntegreerde oplossing is het vervangen van veel beschoeide oevers door natuurvriendelijke oevers.

Randvoorwaarden
De instabiele bodemgesteldheid is een factor om rekening mee te houden. De aanwezigheid van kabels en leidingen (er bevindt zich een hoofdtracé in het gebied waar absoluut niet gegraven mag worden) en een gebied met archeologische waarden beperken de graafmogelijkheden. Het is verstandig om daar helemaal niet te graven.
Ook zijn er verschillende (grondwater)pijlvakken. Voor de extra waterberging is het pijlval van – 4,20 m noodzakelijk. De 2 pijlvakken van -3,5 m vallen daarmee buiten het oplossingsgebied.

De kosten voor het project zijn voor rekening van Rijkswaterstaat zijn voor zover het de extra 2 ha waterberging betreft . Extra kwaliteit bovenop het vraagstuk van extra waterberging komt voor rekening van de gemeente. Hier geldt dat ook de gemeente Amsterdam moet bezuinigen. De jaarlijkse beheerkosten van de natuurvriendelijke oevers komen voor rekening van Waternet en/of voor de gemeente (secundaire watergangen).

Muggen, waterkwaliteit en doorstroming
De aanwezigheid van drassige oevers leidt niet tot muggenvorming. Muggenvorming ontstaat bij vies, stilstaand water. In het waterplan zijn maatregelen opgenomen om de kwaliteit en de doorstroming van het water te bevorderen. Natuurvriendelijke oevers, stroming en waterkwaliteit gaan daarbij hand in hand. De wateren worden net als elders met elkaar verbonden.
Voor de doorstroming wordt afstromend regenwater op de juiste manier door het watersysteem geleid. Waternet wil dat op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier doen, dus niet door gemalen extra te laten draaien. Ook Waternet wil de waterkwaliteit verbeteren en is voorstander van natuurvriendelijke oevers.

Het project betreft uitsluitend de realisatie van de extra waterberging. De kunstwerken (bruggen) hebben ook aandacht nodig. Suggesties daarvoor zijn welkom en wellicht te gebruiken in andere projecten die betrekking hebben op de Bijlmerweide.
Waternet gaat nog dit jaar het noordelijke deel van het water in de Bijlmerweide baggeren en in 2013 het zuidelijke deel.
In overleg met stadsdeel Zuidoost zal een depot aangelegd worden. Nu zijn daarover nog geen besluiten genomen.

Eén reactie op “Bijlmerweide krijgt 2 ha water erbij”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *