Behandeling Masterplan Zuidoost in raadscommissie gemeenteraad

Afgelopen donderdag werd het Masterplan Zuidoost besproken in de raadscommissie Algemene Zaken van de gemeenteraad.  Er was maar 1 inspreker uit Zuidoost (en 1 uit Noord ) .  Maar veel bijdragen en vragen van Raadsleden en daarna beantwoording door Burgemeester en Stadsdeelvoorzitter. Zie hieronder waarover gesproken werd.  Met onderaan nog video’s linkjes van iedere bijdrager.

De youtube van de volledige discussie is te zien via www.bit.ly/masterplanhelevideoraadaz Het masterplan is te zien via www.bit.ly/masterplanzuidoost Een analyse van het masterplan is te zien via www.bit.ly/observatiesmasterplanzuidoost

De volgende behandeling is 21 april in de volledige gemeenteraad.

Inspreken van Mike Brantjes, mede namens andere bewonersplatformen in Zuidoost:

Een pluim voor de stadsdeelvoorzitter en iedereen die hard werkt Zuidoost beter te maken. 

Van de 4 zaken die we  2019 in onze brandbrief aan de burgemeester vroegen, zien we er 2 terug: 

#1 integrale aanpak ipv verkokering

#2 duurzaam, lange termijn aanpak, ipv steeds weer losse projecten en experimenten

Dat is mooi. Daar horen we veel over

2 daarvan missen echter

#3 een aanpak gedreven voor zelf-organisatie, de kracht van onderop.  

#4 Een verandering van de systeemwereld die onvoldoende aansluiting vindt bij de werkelijkheid van de mensen

U zelf, de raad nam immers in 2019 een motie Blom, Hammelburg, Mbarki, Temmink en Simons, aan waarin letterlijk werd gevraagd in. ’lokale netwerken een officiële en formelere positie in de samenwerkingsverbanden en uitvoering’’ in het plan op te nemen Daarvan zien we NIETS terug.

Het systeem kent voor elk probleem maar 1 oplossing: meer en weer systeem

 

Dat zie je vervolgens ook in de financiën Het is sowieso een gotspe dat een tunnel van de A9 in Zuidoost 1,2 miljard mag kosten, maar voor sociale infrastructuur van bewoners nog maar 7,5 miljoen op tafel ligt. 4 ton daarvan is voor ‘’bewoners’’ maar dan voor communicatie naar ons toe. We worden weer in de rol van draagvlakleverancier en applausmachine gezet. Het meeste geld gaat naar ‘’systeem’’ uitbreiding

 

 Een visie voor zuidoost is niet compleet zonder een rol voor bewonersplatform per buurt (en een visie zonder geld is een droom)

 

Naast een echte rol voor is er ook echt een verandering van bestuurscultuur nodig.

(MB: gezien de tijd niet kunnen uitdiepen, maar in een eerdere  expertmeeting kwam naar voren dat er een apart apparaat-verbeter plan is, en daarom niet in het Masterplan meer staat. Maar waarom niet onderdeel maken van dit Masterplan?. En waar staat dat apparaat-verbeterplan? In het Masterplan staat 3x het woord ‘’Transparantie’’ als ambitie genoemd. Hoezo transparantie, als niemand weet heeft van dit plan, je het nergens kunt zien? Zo ondergraaft het Masterplan nu al het idee dat er echt iets gaat veranderen en zitten we weer in de oude reflexen van Zuidoost. Bewoners haken af. 

Wel via vraag van lid Khan kunnen adresseren wat nodig is voor bewoners in echte positie. Net als er een pagina in het plan voor samenwerking met het bedrijfsleven, zou er een pagina gewijd moeten worden aan samenwerking met het Sociaal Pact, als exponent van de maatschappelijke organisaties, en een pagina aan bewoners platformen per buurt. ( Daar hebben we, met meerdere buurtplatforme in Zuidoost collectief  echt  veel energie in gestoken richting Masterplan schrijvers, het is echt tekenend dat dat er dan uit geschreven wordt )  Het is nodig dat het maatschappelijk veld in Zuidoost zich organiseert. Als bewoners moeten we dat doen per buurt. Sleutelfiguren zijn enorm belangrijk, maar komen en gaan. Een netwerk van dergelijke actieve bewoners is er (latent)  in elke buurt, en blijft altijd bestaan en daarmee een meer stabiele factor voor de lange looptijd van zo’n plan. Stimuleer dat, neem dat op in het plan en zorg voor funding.

 

CU – vd Heuvel: 

# Financiering Put your money where your mouth is: Er is ~450 miljoen voor 20 jaar in gedachte. Maar hoeveel daarvan is er nu al?

# Knip op in 4 jarige beleidstukken

# Afwijking van 40-40-20

# Vraagt reactie op inspreken Brantjes over systeemwereld die zelforganisatie in de weg kan zitten

 

Pvda – La Rose 

# Het betrekken van bewoners is cruciaal: zie ook de gebiedsplannen. (mb: Als slecht voorbeeld) 

#Zorg dat economische verbeteringen niet het gebied uitvloeien

# Hoe worden bewoners en lokale professionals erbij betrokken??

# maak ook vooral lokaal werkgeverschap en kapitaalsaccumilatie waar

# Hoe gaan we dit betalen?

 

D66 – Hofland 

# De rol van het rijk is cruciaal

# Kijk naar multipliers uit de private sector

# de 7 x 7 school kan een enorme rol spelen 

 

GroenLinks – Blom

# Opgroeien in Zuidoost betekent goede maar ook zware zaken meemaken

# De potentie van Zuidoost komt steeds meer door

# De positie van de mensen zelf komt te weinig aan bod

# Het masterplan moet nu echt impact maken

# Zuidoost kenmerkt zich door inzet van betrokken bewoners

 

# Hoe staat het met de implementatie van Motie Blom die vroeg de energie van de buurt juist in kracht te zetten en te benutten?

# Hoe is verhouding geregeld tussen formele en informele organisaties?

# in de alliantie zitten vooral instituten, en maar 2 mensen van de alliantie wonen zelf in Zuidoost en er is gebrek aan multiculturaliteit in de alliantie. Representatie is fundamenteel aan succes

# Een groot deel van het probleem is veroorzaakt doordat een witte systeemwereld te weinig aansluiting vind bij de multiculturaliteit van Zuidoost

# Het systeem moet zichzelf evalueren, dezelfde instituten die onderdeel waren van het probleem zitten nu aan tafel om het op te lossen. Dat mag niet zomaar vanzelfsprekend zijn.

# Culturele sensitiviteit en echt kunnen duiden van de problemen die dit wil oplossen, vraagt representativiteit

# Er is door de burgemeester eerder geadresseerd dat het Ambteijk apparaat . Maar dat komt niet in het Masterplan niet terug

Wil graag ook graag antwoorden

# Gentrification is een hellend vlak. Doe geen bevolkingspolitiek

 

DENK – Khan 

# Denk kan zich vinden in de positieve energie die los komt voor Zuidoost

# Draagvlak dient er te zijn vanuit

Organisaties

Bewoners

De Raad

 

#Met die organisaties zit het wel goed

#Maar bewoners lijken te worden gezien als draagvlak leveranciers

Gelukkig werd op enig moment het social pact betrokken, maar wat zagen we: hoe kan het dat er tot 25 januari werd opgehaald onder de bevolking, en 4 februari een kant en klaar plan wordt gepresenteerd. Dan neem je bewoners toch niet 

# How about die Motie Blom?. Er wordt wel gesproken in het plan over mee praten en mee-beslissen, maar waar is het eigenaarschap geregeld?

# Structurele inbedding in de wijken is hard nodig

# Voor draagvlak in de Raad is tegengaan van gentrification nodig

ga voor het investeren in mensen.

# De voorrangregeling voor jongeren woningtoekenning heeft onze steun

# Denk deed een vergelijking naar de schooladviezen tussen Zuidoost en Zuid. daarin zie je het verschil tussen geprivilegieerde buurten en achtergestelde buurten Investeer miljoen per jaar in bijles, 

# Discriminatie staat erin, maar institutioneel racisme wordt niet geadreseerd

# De intentie is goed, maar het plan moet echt beter 

 

Burgemeester antwoord op vragen raadsleden 

# Ambitie en duurzaamheid is groot, niet meer die projectencarrousel

# Schuiven met bevolkingsgroepen past er niet sowieso bij

# De 1 meter benadering: > Het gaat om kinderen van 1 meter

# Niet van grote hoogte plannen bedenken maar plannen die gedragen worden door de inwoners

Interruptie Blom: is er niet een interventie nodig in het onderwijssysteem? En een goede analyse.

Antwoord Burgemeester: Er is een lange analyse gemaakt, daarom heeft ook even geduurd. En laten we beginnen en bijsturen, oppassen dat het betere de vijand van het goed wordt.

Blom: Het wordt steeds meer duidelijk dat we lang dachten dat de problemen in de mensen zat, maar nu wordt steeds duidelijker dat het aan externe zaken, systeem ligt. Er mag geen vanzelfsprekendheid zijn dat alles nu weer in handen van systeem wordt gelegd

Burgemeester: Ik begrijp dat. Het masterplan is een systeemkritiek. Van verkokering, van mensen geen eigenaarschap geven (MB: Dat komt met dit plan nog verder weg te staan ) Vandaar dat het zo belangrijk is dat dit plan van onderop ook van onderop gedragen moet worden (MB: Dat vraagt niet 4 ton aan communicatie, dat vraagt een ander soort plan)

Het is zoeken hoe je een supertanker omvormt naar gebiedsgericht werken waar de inwoners zelf een belangrijk aandeel hebben. Dat zal tijd kosten.

 

Middelen

Naast de reeds toegezegde 7,5 miljoen zal sprake zijn van herschikking van middelen zijn in Amsterdam

ook vanuit programma leefbaarheid 16 gebieden, daarvan zijn er 2 in Amsterdam

 

Als u Zuidoost een warm hart toedraagt, neem in uw verkiezingsprogramma’s op dat er op een andere manier gewerkt en geïnvesteerd moet worden in deze stad zodat dat in een nieuw coalitie akkoord olomt

Vraag vd Euvel: maar hoeveel moet er nu nog gevonden worden

Burgemeester: geeft geen specifiek antwoord, duidt een aantal inkomensstromen

# mbt opdelen in 4 jarige beleidsplannen: Zit al in Masterplan om updates 

# mbt kritiek op systeemwereld: Er zit in MP veel over bestuurlijke vernieuwing

de organisaties via stadsdelen is ingewikkeld. De stadsdeeldirecteur Zuidoost heeft daar ook heel veel aandacht voor. De tekortkomingen staan heel nadrukkelijk op het netvlies van iedereen die zich met het masterplan bemoeien

# mbt kapitaalsaccumulatie: we onderschrijven het belang daarvan, bedrijvigheid (LINK)

# mbt hoe het plan wordt betaald: Laat dat zien in uw verkeizingsprogramma’s

# mbt de 7 x7 school weet Mevr Jadnansing meer van af

# Laat helder zijn dat het masterplan de centrale ambitie verwoord die we hebben met zuidoost (MB: Waarom is veranderen van de bestuurscultuur er dan van losgehaald??)

# Alle plannen van Zuidoost moeten nu niet langs maar via het Masterplan zuidoost gaan LINK

# mbt van representatieviteit: eens maar er zijn wel stappen nodig, laten we beginnen

# mbt Gentrification: ik zie het als een natuurlijk proces. Waar we voor moieten waken is dat Zuidoost ontoegankelijk wordt voor mensen met een kleine beurs. De gemengde bevolkinsgopbouw moet bewaakt worden. Bevolkingspolitiek is echt niet de bedoeling

# mbt maatregelen: het hart zit op de jeugd, we delen de sociale ambities

 

Interrupties

Blom: Over bevolkingspolitiek , we geven het zeker een kans, maar het is niet voor het eerst. We zullen er verder overspreken, ook in de raad, meepraten en meedenken

Burgemeester: Blom heeft het waarschijnlijk over wat er in Rotterdam gebeurde, dat willen we niet in Amsterdam (MB: Er staat toch echt in het Masterplan: instroom bevorderen van weerbaardere bewoners in ontwikkelbuurten) 

We hebben u nodig en zijn echt van plan het beter te doen van in verleden

vdHEuvel: over betrekken private sector graag meer info

Burgemeester: de doorbraakteam Werk en economie is daar al mee bezig onder leiding van Henk Markerink

Khan:In het plan staat institutioneel racisme niet genoemd

We zijn ons er zeer van bewust, aanacaht daarvoor moet overal in meegenomen worden

# Waar staat dat bijles geboden kan worden aan elk kind dat dat nodig heeft

Burgemeester het is zeker de ambitie

 

stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing 

Op dit moment start er een bijeenkomst waarbij ondernemers zich verenigen om gesprekspartner te worden. Dat zie ik graag (MB: Grote vraag waarom als bewoners dat doen, dat niet wordt opgepikt)

Over de betrokkenheid van bewoners : we hebben zoom sessies gehad per thema, er is veel gezegd en veel contact gelegd, Het Masterplan zwengeld die motor aan

(MB: we zeggen al jaren veel, de vraag is niet dat we wat mogen zeggen, de vraag is wat er mee gebeurt)

Maak ons niet zielig, we willen geen kansen, we willen mogelijkheden

# onderwijs in de geest van Khan: dat we 10 uur extra onderwijstijd voor elk kind

# we hebben de jeugd lobbyisten opgericht: die willen dat er echt een leesoffensief komt, dat staat in het Masterplan

# We zijn er nog lang niet, maar we voeren continu het gesprek. dit MP is in wezen systeemkritiek

# overal denken we na over inclusie, van diverse stakeholders

++++++

Nog even de youtubelinkjes van alle sprekers

Mike Brantjes inspreken https://youtu.be/N9nVTd0a6LQ 

Maarten de Boer inspreken https://youtu.be/2xP0d-Psbc0

vd Heuvel CU https://youtu.be/HgjeJmZyeO4

Hofland D66 https://youtu.be/ThKCVKZJq44 

La Rose PvdA  https://youtu.be/hXtRUEhfLzw

Blom GL https://youtu.be/hxmmL0QM_A0 

Khan Denk https://youtu.be/FflUyZusOek

Burgemeester https://youtu.be/hG8s3_ZQVbc 

Stadsdeelvoorzitter  https://youtu.be/ByyeQx6_VKo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *