Wat is besproken op het overleg over Kbuurt Aardgasvrij transitie?

Dinsdag 6 okt 2020 was er een overleg over de aardgasvrij transitie van de Kbuurt met alle hoofdspelers: ambtelijk team, woningcorporaties, stichting !WOON, energieleveranciers, etc.

Oorspronkelijk zou alleen !WOON de stem van de bewoners verzorgen.   Hart voor de Kbuurt heeft gezorgd dat  in de Kbuurt ook bewoners nu een stoel aan de tafel hebben. Hart voor de Kbuurt wil dat de energietransitie samen met bewoners gaat gebeuren. Vandaar ook dit verslag.

BELANGRIJK: DIT VERSLAG IS NIET UITPUTTEND > VEEL VAN DE  AFBEELDINGEN ZIJN ONVOLLEDIG ZONDER DE MONDELINGE TOELICHTING > TOCH VINDEN WE HET BETER IETS TE LATEN HOREN DAN NIETS TE LATEN HOREN> WILT U MEER WETEN, HAAK DAN AAN BIJ EEN VAN DE BIJEENKOMSTEN IN DE BUURT (zie events en bijeenkomsten #kbuurtaardgasvrij ) OF EMAIL BUURTBEWONER RIA OP kbuurtaardgasvrij@gmail.com EN HOU DE CENTRALE INFOPAGINA  HIER OP 1104enzo  www.1104enzo.nl/kbuurtaardgasvrij IN DE GATEN

++++

Wat betekent zoiets als aardgasvrij voor bewoners? je moet dan denken aan 

 • Koken
 • Verwarmen
 • Isoleren
 • Besparen

Maar ook: effect op de energie rekening, het veranderen van gedrag naar bv elektrisch koken, etc

Hart voor de Kbuurt helpt om het onderwerp en traject bij buurtbewoners bekend te maken en te zorgen dat er niet om de bewoners heen wordt gewerkt maar samen met bewoners wordt gewerkt. Daarvoor staat een brede algemene ‘’Kbuurtaardgasvrij’’ campagne op stapel, die vanaf 20 oktober os gaat, en er worden aparte buurt of flatgerichte bewoners acties ondernomen in de komende maanden. 

Een aantal gebieden in de Kbuurt zijn al Aardgasvrij, vooral de nieuwste wijkjes zoals Karspelhof, Mi Oso, Switi Wonen etc. Voor de rest moet een plan gemaakt worden. Dat planmaken is nu aan de gang. 

Een aantal belangrijke punten (Zeker niet uitputtend)

Het aardgasvrij traject moet mee laveren tussen heel veel andere veranderprojecten die ook in de toekomst gaan plaatsvinden, die omgekeerd ook weer met dit traject rekening moeten houden (denk aan buizen in de grond, en hoe vaak gaat de grond open voor welk bouwtraject etc) Dat moet allemaal in kaart gebracht worden.

Over ‘’Kaart’’ gesproken, er is een zogenaamde ‘’kansenkaart’’ gemaakt die aangeeft wat er qua energie transitie de stand van zaken en de mogelijkheden aangeeft.

Ondertussen is er recent gemeentebreed een beleid vastgesteld. Dat heet ‘’Transitie Visie Warmte’’. Die geeft per buurt in de stad een voorkeur voor een primaire energiebron met een ‘’mits tenzij’’

Voor de Kbuurt is die primaire energiebron bepaald als : overschakelen naar warmtenet, maar met dus een ‘’mits/tenzij’’ er redenen zijn daar van af te wijken

Als er meer opties zijn, dan heeft het zin een zogenaamde TKK uit te voeren: een Totale Keten Kosten analyse die een kosten vergelijking aangeeft van verschillende  energiebronsoorten opties. 

Wanneer wordt een TKK per buurtje uitgevoerd?

#1 Als de bebouwing geen warmtenet toelaat, en er dus sowieso naar andere energieopties moet  worden gekeken;

#2 Als er buurtinitiatieven zijn voor andere energiebronnen, die op deze manier met elkaar vergeleken kunnen worden.

Als er geen buurtinitiatief is dan gaat de haalbaarheidfase (het ‘’wat’’) over naar de ontwerpfase (het ‘’hoe’’).

Daarom wordt nu eerst op een kleinere schaal, per flat of wijkje, ingezoomd, en gekeken wat er nu is aan energiebronnen en wat de beste verandermogelijkheden zijn. 

Belangrijk daarbij: ‘’ voorstel’’ is het aan de woningeigenaren voor te stellen optie > het zijn de woningeigenaren die een voorstel krijgen en de beslissers zijn. Voor heel veel mensen in de Kbuurt zijn dat dus de Woningcorporaties (waar bewoners  via de bewonerscommissies dan een stem hebben richting de woningcorporatie). In andere buurten zijn er woningeigenaren. Die dan vaak weer gebundeld zijn in VVE’s.

Zo werden  er een aantal gebieden besproken

1 Kelbergen

niet verdicht gebied=niet handig voor stadswarmte

kan ook anders zoals zonnepanelen? 

voorstel: TKK uitvoeren> meerdere opties naast elkaar

2 Kortvoort & woonzorg (Henriette Roland Holst)

voorstel: geen afwijkend gebied en onverkort meegaan met warmtenet

3 Kortvoort Woningcorporaties

voorstel geen afwijkend gebied en onverkort meegaan met 

4 De grote honingraatflats (Kikkenstein, Kruitberg en Kleiburg)

hebben kookgastransitie nodig> eerst experiment in Hbuurt afwachten

Opmerking: het zijn niet alleen woningcorporaties daar, er zijn ook eigenaren met  VVE’s

5 Koningshoef

voorstel geen afwijkend gebied en onverkort meegaan met Stadswarmte

6 Kantershof

Er zijn bewoners initiatieven

TKK uit te voeren met 3 opties, ter behulp van keuze eigenaren

Dit vergt veel meer gesprek dan vandaag kon worden gedaan, wordt verder over gesproken

7 Kbuurt Zuid

Gedacht wordt dat dit aardgas vrij is. Wij horen andere geluiden, bv over laag Kralenbeek

8 Kmidden

Wordt meegenomen in de nieuwbouwplannen

Vwb de torenflats doet De Key even niet mee, wel wordt bij elke wisseling van bewoner, elke flat door DeKey van elektrisch koken voorzien

Verder ingebracht dat een TKK een kostenvergelijking geeft, maar ook moet meespelen de sociale dimensie. Daar is eerder aan gewerkt door wat zo mooi een ‘’afwegingskader’’ heet

(Vanuit meeting 28 februari)

Wat moet allemaal meewegen bij de afweging

Betaalbaarheid

  • kosten huurders (HEEEEL BELANGRIJK!!)
  • Kosten eigenaar
  • Kosten netbeheerder

Duurzaamheid

  • Energie besparing
  • Duurzaamheid energie

Bijkomende aspecten

  • Faseerbaarheid
  • Flexibiliteit
  • Toekomstbestendigheid
  • Koude levering
  • Openheid
  • Overlast

Sociale aspecten

  • Bewoners ‘’eigenaarschap’’
  • Bewoners kunnen ermee omgaan
  • Sociale impact door mogelijkheden er een sociaal koppeltraject van te maken (werkgelegenheid voor buurtbewoners bijvoorbeeld)

(ook andere problemen achter de voordeur oplossen, ook mogelijkheden om mensen uit de buurt aan het werk te zetten, opleiding te geven etc)

  • Wat doet het met de sociale samenhang

 

Er komt een participatiekaart… [hoe zit het woningbezit in elkaar per flat of wijkje, wie zijn de woningeigenaren en hoe zijn die wel of niet georganiseerd]

Naast de kansenkaart vanuit het perspectief van energieleveranciers, willen we ook een ‘’kansenkaart” vanuit bewoners/eigenaren perspectief, zoiets (Is zuiver illustratief, moet worden ingevuld)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *