Inspraak Toekomst Gaasperpark in bestuurlijke mist

Bewoners van Zuidoost die een zogenaamde Zienswijze hebben ingediend (hoe ze aankijken tegen de plannen voor het Gaasperpark), en dat zijn er honderden, wachten nog steeds op een bestuurlijke reactie hierop. Het stadsdeel heeft 220 zienswijzen ontvangen en ruim 750 ingevulde enquêtes op het Toekomstplan Gaasperplas, Tot medio februari 2020 konden zienswijzen ingediend worden. Hoe staat het er mee, vroeg actieve Zuidoostbewoner Margreet van der Horst telkens aan het stadsdeel. Hieronder -eindelijk- enkele reacties:

“Mijn vraag, zeer concreet: wanneer kunnen wij betrokken bewoners en parkgebruikers, burgers van Amsterdam, die hun tijd en energie hebben gestoken in het indienen van een zienswijze, een nota hierover verwachten en eindelijk inzien wat anderen aan zienswijzen hebben ingediend? En…wanneer kunnen onze volksvertegenwoordigers die het park niet of nauwelijks kennen, ook inzien wat vele gebruikers van het conceptplan vinden?”

Einde van deze middag ontving ik nu eindelijk een (iets) concreter antwoord vanuit het ‘Projectteam Gaasperplas’:
“De Nota van Beantwoording (NvB) met daarin alle zienswijzen van betrokken bewoners en parkgebruikers wordt pas openbaar nadat deze bestuurlijk is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Zuidoost. Deze vaststelling vindt na vandaag (raadsvergadering 4 november 2020) plaats. Verwachte planning, eind 2020.
Het College van B&W stellen – nadat de NvB is vastgesteld door het dagelijks bestuur – vervolgens het concept Toekomstplan vast. Hierin wordt de NvB meegenomen, het college krijgt deze dus voor vaststelling in te zien. Verwachte planning voor vaststelling is begin 2021.’

Op de site van de gemeente staat echter:

Zienswijzen
De zienswijzen op het concept Toekomstplan Gaasperplas die tussen 12 december 2019 tot 18 februari 2020 zijn gegeven, bespreekt de Gemeenteraad niet tijdens de vergadering van 4 november. We leggen deze zienswijzen op een later moment voor aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost.

Eerder ontving ik dit antwoord op dezelfde vraag:
“Wij zijn in geenszins van plan om de Nota van Beantwoording (NvB) stil te zwijgen of af te schermen. Ik wil u graag laten weten dat voor het bestuurlijk vaststellen van het Toekomstplan een hele procedure dient te doorlopen. Zoals ik eerder in mijn mail (eind september 2020) heb uitgelegd is de bespreking van het Toekomstplan Gaasperplas binnen de Raadscommissie en gemeenteraad een proces dat vooraf gaat aan het definitief laten maken van de Nota van Beantwoording. Deze informatie vindt u ook terug op de projectwebsite, zie: https://www.amsterdam.nl/…/gemeenteraad-bespreekt-concept/
De Nota van Beantwoording zal op een later moment – na de gemeenteraadvergadering van 4 november a.s. – ter vaststelling voorgelegd worden aan het dagelijks bestuur (DB) van Zuidoost. Op basis van het 1) advies Groengebied Amstelland, 2) advies Stadsdeelcommissie, 3) advies vanuit omgeving – NvB en 4) de uitkomst van de bespreking in de Raad, komt het Dagelijks Bestuur tot een besluit en advies. Na vaststelling door het DB wordt de NvB openbaar en gepubliceerd.
Uiteindelijk wordt het totale advies vanuit het DB Zuidoost meegenomen – incl. het advies vanuit de raad – in de vaststelling door het college van B&W. Verwachting hiervoor is begin 2021 (zie website).
Zoals u kunt lezen zijn er diverse (ambtelijke en bestuurlijke) partijen die advies geven over het Toekomstplan en dit in verschillende fasen en stappen gebeurt. De nota van beantwoording is dus een onderdeel, maar niet het enige onderdeel en advies.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *